Läs senare

Ansvarsnämndens beslut blir ny praxis för läraryrket

En varning och en återkallad legitimation är resultatet av de tre anmälningar som hittills har prövats i Lärarnas ansvarsnämnd. Nämndens beslut kommer att få stor betydelse för synen på lärares lämplighet och skicklighet.

27 Jan 2014

Bild: MostphotosLärarnas ansvarsnämnd har till uppgift att pröva om en lärare eller förskollärare ska få en varning eller bli fråntagen sin legitimation. Prövningen i nämnden sker efter anmälan från Skolinspektionen.

I den första av de tre anmälningar som hittills har prövats yrkade Skolinspektionen på att läraren skulle varnas eftersom han ansågs mindre lämplig att bedriva undervisning. Enligt Skolinspektionen hade läraren under en idrottsdag knuffat en elev efter att eleven under en längre tid hade stört ordningen.

Lärarnas ansvarsnämnd poängterade att lärarens agerande var felaktigt men utdelade ingen påföljd. Motiveringen var att läraren hade agerat i en situation som låg långt utanför hans normala undervisning, att det var fråga om en enstaka händelse och att eleven under en längre period hade uppmanats av flera lärare att lugna sig och sluta störa ordningen. Nämnden tog även hänsyn till att den anmälda läraren under längre tid hade ansvarat för undervisning utan några anmärkningar och att han var en uppskattad och omtyckt lärare. Beslutet är överklagat av Skolinspektionen.

I den andra anmälan beskrev Skolinspektionen att en lärare vid flera tillfällen hade talat med elever på ett kränkande sätt och fällt kränkande kommentarer om elever inför dem. Dessutom hade läraren uttalat sig nedvärderande om elever inför rektorer och vid ett flertal tillfällen misslyckats med att hantera oroliga situationer i klassrummet på ett professionellt sätt.

Skolinspektionen yrkade på att lärarens legitimation skulle återkallas, alternativt att han skulle ges en varning. Lärarnas ansvarsnämnd konstaterade att Skolinspektionen inte hade lyckats visa att läraren hade kränkt elever i direkta kontakter med dem. Däremot ansåg nämnden att det var klarlagt att läraren hade uttalat sig i olämpliga ordalag om elever inför rektorer och att läraren dessutom vid flera tillfällen hade misslyckats att hantera oroliga situationer på ett professionellt sätt. Av utredningen framgick det dock att klassen det handlade om var en orolig grupp. Utredningen visade också att läraren, trots att han hade bett om hjälp, inte hade fått tillräckligt stöd från skolledningen. Nämnden beslutade att det med hänsyn till samtliga omständigheter ändå förelåg grund för att varna läraren.

Den tredje anmälan handlade om en lärare som hade dömts för barnpornografibrott, sexuellt ofredande och grovt rattfylleri. Enligt Skolinspektionen hade läraren gjort sig skyldig till grov brottslighet och hans legitimation skulle därför återkallas. Läraren anförde att han var oskyldigt dömd för barnpornografibrott och sexuellt ofredande och menade att någon annan begått brotten med hjälp av hans dator.

Lärarnas ansvarsnämnd beslutade att återkalla lärarens legitimation. I beslutet skrev nämnden att det inte fanns anledning att ifrågasätta brottmålsdomen. Nämnden konstaterade också att det sexuella ofredandet var riktat mot en tidigare elev och därmed rörde relationen mellan lärare och elev. Dess-utom ansågs barnpornografibrottet och det sexuella ofredandet vara sådan allvarlig brottslighet att lärarens legitimation skulle återkallas, oavsett om brottsligheten hade samband med lärarens anställning eller inte.

De tre fall som hittills har prövats av Lärarnas ansvarsnämnd exemplifierar tre helt olika situationer. Av dessa beslut kan man dra vissa slutsatser. Den grundläggande principen som tydligt anförts i lagens förarbeten är att det är Skolinspektionen som har bevisbördan för det som åberopas mot läraren. Av rättssäkerhetsskäl ställs det alltså krav på att Skolinspektionens utredningar är robusta och håller hög kvalitet. Det första utfallet, om ansvarsnämndens beslut fastställs av förvaltningsrätten, visar att en enstaka händelse som ligger långt från lärarens ordinarie undervisning inte behöver leda till att en lärare anses som mindre lämplig att bedriva undervisning, även om lärarens agerande i det enskilda fallet har varit felaktigt. Ansvarsnämnden gör alltså en helhetsbedömning av situationen och lärarens agerande.

Det andra fallet poängterar vikten av att en legitimerad lärare agerar professionellt och håller en professionell attityd. Även skolledningens agerande har betydelse, vilket också framhålls i lagens förarbeten.

Det tredje fallet visar att barnpornografibrott och sexuellt ofredande är så allvarliga brott att en legitimation kan återkallas om en legitimerad lärare gör sig skyldig till dessa brott.

När legitimationsreformen infördes uppgav regeringen som mål att elever och barn ska undervisas av kvalificerade och lämpliga lärare och förskollärare. Regeringen anförde också att en legitimation skulle ses som ”en deklaration av lärarens eller förskollärarens behörighet och lämplighet”. Inrättandet av Lärarnas ansvarsnämnd ansågs som en mycket viktig beståndsdel för att ge systemet trovärdighet.

I dagsläget utreder Skolinspektionen ett stort antal anmälningar mot lärare. Under de närmaste åren kommer Lärarnas ansvarsnämnd tillsammans med förvaltningsdomstolarna att skapa ny praxis inom lärarområdet när det gäller frågor om bland annat yrkesskicklighet.

Skolledare, lärare och fackliga representanter har all anledning att följa utvecklingen och kommer att behöva skapa forum för att diskutera och dra lärdom av ansvarsnämndens bedömningar.

Lärare kan varnas och bli av med legget

En legitimerad lärare eller förskollärare kan varnas om hon eller han:

– Är oskicklig i sin yrkesutövning i eller i samband med yrkesutövningen gjort sig skyldig till brott som gör att lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas på annat sätt visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning

En lärares eller förskollärares legitimation kan återkallas om hon eller han:

– Är grovt oskicklig i sin yrkesutövning i eller utanför yrkesutövningen gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som gör att lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande på annat sätt är särskilt olämplig att bedriva undervisning inte följt ett föreläggande från nämnden om att genomgå en läkarundersökning

ur Lärarförbundets Magasin