Läs senare

Tillgänglighet handlar om mer än trösklar

Att prata om inkludering ligger nära till hands i det här sammanhanget. Och det borde gälla även begreppet likabehandling.

02 Jun 2014

En likvärdig förskola och skola för alla, vad är det egentligen? Det finns flera möjliga ingångar och nyligen fick jag ännu en att fundera över.

I april deltog jag i en konferens med titeln Tillgänglighet får skolan att funka. Jag insåg när jag förberedde mig inför dagen att jag haft en väldigt begränsad syn på vad tillgänglighet innebär; jag har mest tänkt på trösklar, trappsteg och hjälpmedel för syn- och hörselskadade. Det är nog så viktigt men, som sagt, ett alldeles för snävt perspektiv.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Handikappförbunden, som tillsammans ordnade konferensen, talar om fysisk, pedagogisk och social tillgänglighet i skolan. De menar att alla tre aspekterna är viktiga i en miljö som tar hänsyn till barnens hela lärsituation.

När de talar om den pedagogiska miljön, handlar det till exempel om läromedel och teknikstöd som passar individen. Men det handlar också om valet av pedagogiska strategier och om rätten att kunna delta i skolans eller förskolans aktiviteter på lika villkor och utifrån sina egna förutsättningar.

Den sociala miljön handlar bland annat om den självklara rätten att få vara med. Att inte ses som avvikande och konstig, att känna att skolan eller förskolan är till för just mig.

Intressant i sammanhanget är förslaget från i våras om en skärpning av diskrimineringslagen. Den som upplever att förskolans och skolans verksamhet inte är tillgänglig, ska kunna få sin sak prövad i domstol efter att ha vänt sig till Diskrimineringsombudsmannen. Det är en mycket tydlig signal om att tillgänglighetsfrågorna är viktiga.

Att prata om inkludering ligger nära till hands i det här sammanhanget. Och det borde gälla även begreppet likabehandling. Ser man likabehandlingsarbetet som ett arbete för att alla ska få en trygg skoldag med förutsättningar att lära och utvecklas, då hänger det väldigt tydligt ihop. Och då handlar det om ett brett spektrum och inte alls enbart om fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Här ryms även frågor som rör kön, religion, etnisk och social bakgrund, sexuell läggning med mera.

SPSM hra tagit fram ett värderingsverktyg som du som skolledare kan ta hjälp av för att se vad din skola eller förskola behöver jobba mer med när det gäller tillgänglighet. Det finns på deras sajt, spsm.se. Myndigheten har också tagit fram ett nytt lärmaterial tillsammans med Handikappförbunden, med titeln Date. Där står det bland annat så här: ”I en tillgänglig skola finns stöd och hjälp för alla oavsett funktionssätt. Stödet leder till erkännande och bejakande – inte till utpekande och kategoriserande. En tillgänglig skola bidrar till att alla elever ges möjlighet till en positiv självbild och att utvecklas utifrån sina förutsättningar och intressen. Det är en skola där alla blir betraktade som normala, vanliga och olika.”

Visst är det ett inspirerande sätt att se på vad en likvärdig skola kan innebära?

ur Lärarförbundets Magasin