Läs senare

”Alla har rätt att framföra sin åsikt”

Skolor får inte behandla politiska partier olika. Till och med nazistiska partier kan behöva släppas in. Rektor är skyldig att ingripa om det sker kränkningar.

02 Jun 2014

Bild: Nicke Johansson
Skolans område är ingen allmän plats. Det är rektor som ansvarar för ordningen och bestämmer vem som får vistas där. Det finns alltså inget som säger att politiska partier måste beredas plats och utrymme. Men om skolan bestämmer sig för att bjuda in politiska partier måste alla behandlas lika.
– Skolan får inte göra åtskillnad mellan partier på grund av deras åsikter. Alla partier har rätt att framföra sin ståndpunkt oavsett vilken den är, säger Jonas Nordström, chefsjurist på Skolverket.

Det är tillåtet att göra ett ”objektivt urval” av vilka partier som bjuds in. Det kan till exempel vara alla partier i Europarlamentet, riksdagen eller kommunfullmäktige.

Om ytterligare partier hör av sig på eget bevåg måste de dock också få komma till skolan. Det gäller även rasistiska eller till och med nynazistiska partier som Svenskarnas parti.

– Det kan bli en kollision mellan yttrandefrihet och skolans värdegrund. Men det är viktigt att komma ihåg att skolan har ett demokratiskt uppdrag. Det ligger i demokratins väsen att låta alla komma till tals, men skolan kan göra ett bra för- och efterarbete där man förklarar för eleverna varför alla måste tillåtas vara med.

Om det föreligger risk risk för ordningsstörningar är det skolans ansvar att arbeta förebyggande, i samarbete med polis om det visar sig nödvändigt. Endast i undantagsfall får politiska partier stoppas på grund av ordningsskäl. Det ska då finnas klart påvisbara och dokumenterade skäl.

Däremot har rektorn både rätt och skyldighet att ingripa om en företrädare för ett parti gör sig skyldig till kränkande eller brottsliga handlingar. Dit hör till exempel hets mot folkgrupp. Om det sker ska personen tystas eller avvisas från skolans område.

– Det är rektorn som måste bedöma det här. När det gäller kränkning är det den subjektiva uppfattning hos den som tar emot den som gäller enligt skollagen, säger Jonas Nordström.

Ett annat alternativ är att säga nej till alla politiska partier. Men enligt Jonas Nordström är det ingen bra lösning. Skolan ska uppmuntra politisk diskussion och att neka politiska partier tillträde rimmar illa med skolans demokratiska uppdrag.

Störande personer kan avvisas

Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg har en plan för hur säkerheten ska garanteras under politiska debatter:
– Vid eventuell blockad ska rektorerna prata ”aktivisterna” tillrätta. Om det inte fungerar tillkallas polis.

Om det sker störningar eller kränkningar under debatten:
– Elevkåren som modererar debatten säger att de måste skärpa till sig. Gymnasiechefen säger till.
– Gymnasiechefen pekar på den som stör ordningen och säger åt den att gå ut frivilligt eller bli utförd av polis.
– Polis avvisar personen enligt polislagens § 13.

 

Lokalen där debatten hålls arrangeras för att försvåra störningar. Gymnasiechefen och skolans fem rektorer är närvarande, plus två civilklädda poliser och två väktare. Ytterligare sex poliser är beredda att ingripa.

Stöd från Skolverket

Stödmaterialet Politisk information i skolan finns att ladda ned på Skolverkets webbsida. Materialet reviderades under våren 2012 och är tänkt att ge vägledning åt rektorer, lärare och huvudmän hur de ska förhålla sig till skolans politiska omvärldskontakter.

ur Lärarförbundets Magasin