Läs senare

Alla partier måste inte välkomnas i skolan

Skolan ska iaktta saklighet och opartiskhet, alltså följa objektivitetsprincipen. Vad betyder det när skolan bjuder in politiska partier?

26 maj 2016

Skolan är inte är en allmän plats dit utomstående har fritt tillträde. Inte heller partier har någon generell rätt att få tillträde till skolan. Ytterst är det rektorn som fattar beslut om och när skolan ska vara tillgänglig för partier. Samtidigt har skolan ett demokratiskt uppdrag och det finns ett värde i att företrädare för politiska partier besöker skolor.
Enligt regeringsformen ska de som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter beakta allas likhet inför lagen. De ska också iaktta saklighet och opartiskhet, det vill säga följa den så kallade objektivitetsprincipen.

Bestämmelsen har gamla anor i det svenska rättssystemet. Sedan 2010 omfattas även fristående skolor av regeln. Redan med ordalydelsen ”allas likhet inför lagen” följer att det inte är tillåtet att göra någon otillåten skillnad mellan individer. Med ”opartiskhet” avses att det inte är tillåtet att ta ovidkommande parti för någon i en fråga och att de som deltar i skolans beslutsfattande inte får vara jäviga. För att ett beslut ska vara sakligt, det vill säga bygga på korrekt och relevant fakta samt tillämpning av relevanta rättsregler, krävs att beslutsfattaren känner till vilka omständigheter och bestämmelser som ska beaktas.

Långtgående yttrandefrihet och den fria åsiktsbildningen är grundläggande byggstenar i det svenska samhällsstyret och är just därför grundlagsskyddade. Yttrandefrihetens närmare innebörd är att var och en, gentemot det allmänna, är tillförsäkrad frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

Den grundlagsskyddade yttrandefriheten medför att det står i strid med objektivitetsprincipen att neka ett parti tillträde till den offentligt drivna skolan på grund av partiets åsikter. Det finns ett flertal beslut från Justitieombudsmannen där detta fastslås.

Den offentligt drivna skolan kan alltså inte neka partier tillträde med hänsyn till vilka åsikter som partiet förväntas framföra. Detta gäller även när partiets förväntade åsiktsyttringar kan stå i strid med skolans värdegrund.

Det finns dock begränsningar, även i de grundlagsfästa fri- och rättigheterna. Till exempel utgör yttrandefrihet ingen ursäkt för att hetsa mot folkgrupp, förtala eller förolämpa någon. Och om någon som har getts tillträde till skolan ger uttryck för brottsliga åsiktsyttringar eller kränker en elev eller anställd måste skolan ingripa. Det framgår av skollagen och arbetsmiljölagen.

Det finns två äldre rättsfall som belyser frågan ytterligare. I dessa fall hade skolan av praktiska skäl beslutat att begränsa partiers tillträde till skolan. I det första fallet hade skolförvaltningen angett att endast partier i riksdagen eller kommunfullmäktige skulle bjudas in. Beslutet innebar att vissa partier kom att uteslutas. Enligt skolförvaltningen var anledningen till beslutet att det hade varit tidsmässigt och ekonomiskt alltför betungande att erbjuda samtliga partier med säte i kommunen möjlighet att ge information i skolorna. Kommunens beslut överklagades men Regeringsrätten ansåg att kommunens beslut var fattat på objektiva grunder.

I det andra rättsfallet hade en skolstyrelse beslutat att skolorna kunde begränsa antalet inbjudna partier till de politiska ungdomsförbund vars moderorganisationer fanns företrädda i kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige samt ideella organisationer med riks­organisation. Beslutet över­klagades.

Även i detta fall ansåg Regeringsrätten att beslutet hade fattats på objektiva grunder och godtog kommunens inställning att det av praktiska skäl hade varit alltför betungande att bjuda in samtliga partier. I dessa fall var det inte partiernas åsikter som föranledde att de inte fick komma till skolan, utan ekonomiska och praktiska skäl. Det finns även beslut där det har ansetts objektivt godtagbart att neka ett parti tillträde till skolan eller ett parti att sprida information i skolan med hänsyn till klara och påvisbara ordningsproblem. Men om dessa ordningsproblem har samband med partiets åsikter är det i strid med objektivitetsprincipen att neka partiet tillträde.

Det finns ett stort antal partier och alla partier delar inte de grundläggande demokratiska värderingar som konstitutionen och det svenska rättssystemet vilar på. Att möta företrädare för dessa partier är ofta ansträngande och kan medföra stora praktiska svårigheter för skolorna. Men för att ungdomar och unga vuxna ska utveckla förmågor att analysera, kritiskt granska och delta i samhällslivet behöver de möta olika sätt att se på världen. Om demokratifrågorna ingår som en del i undervisningen – och inte görs till jippon eller enstaka händelser – torde det leda till att skolledningen, lärare och elever blir rustade för att ha samtal och problematisera det som anförs av gästande politiska partier av olika schatteringar.

ur Lärarförbundets Magasin