Läs senare

Att hålla länge som chef

Hur skapar man balans mellan privatliv och arbete? På kursen Hållbara chefer fick rektorerna Åsa Unger och Andreas Hammarstedt gott om tid för reflektion kring sina roller som chefer.

20 jan 2010

Åsa Unger fick en första utmanande tid som rektor i Söderhamn. De första åren var hon rektor på en F-6 skola och förskola i Stugsund och därefter en av tre rektorer på den stora Norrtullskolan, F-9, i centrala Söderhamn. Skolan som också har ansvaret för kommunens asyl- och förberedelseverksamhet hade en ny verksamhetsidé som skulle förverkligas.  
Åsa Unger saknade chefsutbildning och sökte till rektorsutbildningen men fick inte plats och kände att hon var nära att ge upp sin rektorstjänst. Chansen att få gå kursen Hållbara chefer beskriver hon som något av en räddning.
– Utan kursen vet jag inte om jag hade jobbat kvar i dag. Den gav mig verktyg och trygghet i ledarskapet, jag har fått perspektiv på vad som är min yrkesroll och vem jag är som privatperson och jag kan sätta gränser. Jag känner en mognad som ledare i dag, berättar Åsa Unger.
Kursen var en del av projektet Hållbara chefer som genomförs av bland annat Bliwastiftelsen. Syftet var att med forskning som bas utarbeta ett program för att göra chefer hållbara i bemärkelsen att de ska vilja och klara av att verka som chefer över en längre tid.
När Åsa Unger gick kursen hade hon varit rektor i sammanlagt fyra år och alla deltagarna på kursen var relativt nya som ledare. Hon var den enda i sin grupp som kom från skolans värld.

– Alla hade väldigt olika bakgrund och det var mycket givande. Innan trodde jag att det skulle vara en nackdel men vi hade väldigt liknande situationer. Många upplevde samma frustration över organisation och strukturer och hade samma personalproblematik med många tuffa beslut att fatta. Det var skönt att se att man inte var ensam om sin situation, säger Åsa Unger.
Teori om ledarskap varvades med praktiska övningar i exempelvis konsten att hålla svåra samtal. Mycket tid gick till reflektion, ofta med utgångspunkt i kursdeltagarnas verklighet. Aron Antonovskys KASAM-begrepp – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet – gick som en röd tråd genom kursen. Kursen innebar också en hel del arbete mellan träffarna och kursdeltagarnas egna chefer involverades, liksom kollegor som fick hjälpa till att ge en bild av hur kursdeltagaren fungerade som chef.
– Det handlade mycket om vilka som är mina tillgångar och vad jag behöver jobba mer med och vi pratade om vikten av att kunna dra nytta av olikheter i arbetsgruppen så att man kompletterar varandra, berättar Åsa Unger.
Åsa Unger är i dag mycket klar över att hon trivs och vill fortsätta att arbeta som rektor även om hon ibland har ohanterligt mycket arbete. Men nu drabbas hon inte av negativ stress.
– I dag sätter jag ner foten och prioriterar, säger hon.
 Andreas Hammarstedt, en av tre biträdande rektorer på Tumba gymnasium, fick också chansen att gå kursen Hållbara chefer. Även han var den enda från skolans värld på sin kurs.
– Visst var det mycket som skiljde oss åt och jag upplever skolans värld som mycket mer komplex än näringslivet. Men om alla kursdeltagare hade kommit från skolvärlden hade det varit lätt att fastna i prat om intern skolproblematik. Nu hamnade fokus på ledarskap i stället och det uppstod en särskild dynamik på grund av alla olika infallsvinklar, säger han.

Under något av de sista kurstillfällena fick de göra en så kallad Team Management Profile – ett test där de efter att ha svarat på massor av frågor om sig själva fick en liten bok om hur de är som personer och ledare.
– Jag skrattade gott när jag läste den för det stämde så bra och jag förstod hur andra uppfattar mig. Jag insåg att jag kan rusa framåt och undra varför inte alla andra hänger med, säger Andreas Hammarstedt.
Både profilen, material från kursen och de egna anteckningarna kommer fortfarande till användning, särskilt inför större förändringar i verksamheten.
– Jag tittar på mina anteckningar och reflekterar över vilka fallgropar jag har lätt att ramla i, säger Andreas Hammarstedt.
Han tror att en viktig anledning till att lärdomarna har hållits vid liv och inte klingat av är att hans egen chef var så involverad i hans utveckling under kursen.
Andreas Hammarstedt beskriver det som att han i dag vågar vara mera chef, han känner en inre trygghet och en större makt över sin egen utveckling och sin tid. Han vågar delegera, ser sina styrkor och svagheter och sover godare om nätterna. En medarbetarenkät som genomförs varje år på skolan gav honom kvitto på att han har utvecklats:
– Den positiva helhetsbilden av mig hade gått upp från 74 till 92 procent och det var naturligtvis en skön bekräftelse att få, säger Andreas Hammarstedt.

Lena Lindgren är projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och har suttit med i styrgruppen för Hållbara chefer.
– Utvärderingarna visar att kursdeltagarna upplevt ökad självinsikt, bättre självförtroende och större tydlighet i sitt uppdrag. De tycker att de fått bättre allmänhälsa, att deras sociala kompetens har ökat och att de blivit bättre på att hitta lösningar på problem, säger hon.
Lena Lindgren menar att en av de saker som gjorde denna kurs annorlunda mot många andra chefsprogram är att alla deltagare fick skriva en motivering till varför de ville gå kursen. De fick svara på frågor som: ”Hur ser din situation ut när den är som bäst och du verkligen känner lust och arbetsglädje?” och ”Vad tror du är nyckeln till ett hållbart ledarskap? Vad handlar om dig själv, om klimatet på din arbetsplats, om organisationen, om kraven på resultat, om stödet uppifrån och om andra faktorer?”.
Det medförde att deltagarna redan från början gjordes delaktiga i och ansvariga för sin läroprocess. Det ställdes också krav på att överordnade chefer skulle engagera sig i deltagarens utbildning. Under kursen lade man sedan väldigt mycket tid på reflektion och samtal.
Lena Lindgrens förhoppning är att kommuner och landsting i hela Sverige ska få stor nytta av de forskningsresultat som projektet utmynnat i.

Hållbara chefer

Det treåriga projektet Hållbara chefer avslutades i december 2009. Det har finansierats med 7,6 miljoner av Bliwastiftelsen och drivits i samverkan mellan Bliwastiftelsen, Almega, Ledarna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Utbildningsprogram har utarbetats och genomförts av konsultföretaget Kontura International.
Utifrån en förstudie om tidigare forskning – som genomfördes av Ingegerd Tollgerdt-Andersson – identifierades sex faktorer som ansågs påverka en persons möjligheter att verka som chef: god självinsikt, balans mellan arbete och privatliv, tydlighet (uppgift, roll, organisation), samband mellan ansvar och befogenheter, stöd i organisationen samt organisationskultur.
Kontura har också lyft fram några framgångsfaktorer för chefsutbildningen. Dessa handlar bland annat om att flytta fokus från utbildning till inlärning, göra kunskap av deltagarnas erfarenheter och att flytta stora delar av programmet till deltagarnas vardag.
Sammanlagt 90 chefer från det privata näringslivet, kommuner och landsting gått utbildningen.
Utvärderingen av projektet har gjorts av forskare vid Lunds universitet. Det har också resulterat i rapporter och boken Hållbara chefer

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com