Läs senare

En lärare blev av med legget 2014

En återkallad legitimation men inga varningar. Det är resultatet av de ärenden som Lärarnas ansvarsnämnd avgjorde under 2014.

24 Jan 2015

Bild: Marianne Liljenberg
Det första ärendet som Lärarnas ansvarsnämnd avgjorde förra året handlade om en elev i årskurs tre som varit aggressiv mot lärare och elever under en lektion. Bland annat hade eleven slagit mot läraren med en bricka och spottat på läraren varpå läraren reflexmässigt hade spottat tillbaka. Efter händelsen bad läraren om ursäkt för sitt agerande. Enligt Skolinspektionen hade läraren agerat i strid med skollagens skrivelse om kränkande behandling genom att spotta på eleven. Läraren skulle därför anses mindre lämplig att bedriva undervisning och varnas.

Lärarnas ansvarsnämnd utdelade dock ingen varning. I beslutet sammanvägde nämnden vad som framkom om elevens agerande, lärarens agerande vid och efter händelsen, lärarens tidigare tjänstgöring och att läraren haft en mycket pressad arbetssituation – samt att läraren sökt stöd hos sin rektor utan att få det. Beslutet överklagades inte av Skolinspektionen.

Även i nästa ärende yrkade Skolinspektionen på att läraren skulle varnas. Enligt inspektionen hade idrottsläraren vid olika tillfällen varit för hård och sträng gentemot elever och dessutom nekat en elev att ta sin astmamedicin – och sedan glömt att påminna eleven om att göra det. Skolinspektionen menade att läraren hade visat sig vara oskicklig i sin yrkesutövning och mindre lämplig att bedriva undervisning. Läraren menade dock att inspektionens utredning inte återgav händelserna på ett riktigt sätt.

Enligt Lärarnas ansvarsnämnd hade några elever och föräldrar upplevt läraren som för sträng och läraren hade också visat vissa brister i sin relation till eleverna. Nämnden konstaterade dock att läraren haft samtal med sin arbetsgivare och fått handledning vilket lett till en påtaglig förbättring. Mot bakgrund av denna förbättring ansåg nämnden att varning inte skulle ges. Nämnden poängterade också att ”det förhållandet att en idrottslärare vid enskilda tillfällen misslyckas med att förmedla positiva upplevelser till samtliga barn som han eller hon undervisar innebär inte oskicklighet i yrkesutövningen i sådan utsträckning att en varning ska meddelas.”

Att läraren hade nekat eleven att ta sin astmamedicin och därefter glömt bort att påminna om det ansåg nämnden vara ett felaktigt agerande. Nämnden konstaterade dock att för att en lärare ska betraktas som mindre lämplig att bedriva undervisning krävs, om det är fråga om felaktigt agerande vid enstaka tillfällen, att händelsen är av allvarlig art. Lärarens agerande ansågs inte tillräckligt allvarligt för att en varning skulle ges.

Skolinspektionen överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som dock avslog överklagandet. Skolinspektionen överklagar nu även förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Det tredje ärendet handlar om en lärare som visat ut en elev från klassrummet. I ärendet var det utrett att gymnasieeleven störde undervisningen. När eleven inte slutade med det bad läraren eleven att lämna klassrummet, vilket eleven vägrade. Läraren lämnade klassrummet för att söka hjälp från sin rektor och vaktmästare utan att hitta dem. När han återvände till klassrummet fortsatte eleven med sitt störande beteende varpå läraren föste ut eleven ur klassrummet. Efteråt bad läraren om ursäkt för sitt agerande.

Skolinspektionen yrkade på att läraren skulle varnas eftersom läraren utsatt eleven för kränkande behandling och därför var mindre lämplig att bedriva undervisning. Lärarnas ansvarsnämnd ansåg att läraren hade haft fog att visa eleven ur klassrummet och att eftersom eleven inte lämnade klassrummet självmant hade läraren rätt att ta till en fysisk handling. Nämnden poängterade att läraren inte hade brukat våld och att läraren måste ha ett handlingsutrymme – inom ramen för skollagens befogenheter – att lösa en akut situation på olika sätt. Nämnden beslutade därför att läraren inte ska varnas, och Skolinspektionen har inte överklagat beslutet.

I det fjärde ärendet beslutade Lärarnas ansvarsnämnd att lärarens legitimation skulle återkallas. Ansvarsnämnden fann det utrett att läraren under sina fem senaste anställningar hos fem olika arbetsgivare hade fått allvarlig kritik mot sitt sätt att bemöta och röra elever, och att rektorer haft regelbundna samtal med honom om hans förhållningssätt och agerande. Läraren hade också erbjudits stöd utan att ta emot det. Vid flera tillfällen hade läraren stängts av från sitt arbete och flera av arbetsgivarna hade utdelat erinran mot honom på grund av hans agerande.

Läraren ansåg att inspektionens beskrivning av vad som hänt inte var korrekt och att utredningen hade allvarliga brister. Lärarnas ansvarsnämnd konstaterade i sitt beslut att inspektionens utredning verkligen haft ett antal brister, men att det ändå hade framkommit sådana omständigheter att lärarens legitimation skulle återkallas. Nämnden poängterade att lärarens beteende hade väckt obehag hos elever och att han, trots den kritik som riktats mot honom, inte vid något tillfälle verkade ha kommit till insikt om sin roll. Enligt ansvarsnämnden var det anmärkningsvärt att en lärare inte ifrågasatte sitt eget beteende när ett stort antal elever faktiskt upplevde ett obehag av hur läraren tog i dem och tilltalade dem. Ansvarsnämnden ansåg att lärarens förhållningssätt visade på bristande förståelse och respekt för barn och elever och en bristande förmåga att agera professionellt. Nämnden ansåg att läraren var särskilt olämplig att bedriva undervisning och beslutade att återkalla legitimationen. Läraren har överklagat nämndens beslut till förvaltningsrätten.

Jag anser att ansvarsnämndens avgöranden och resonemang är betydelsefulla och ger vägledning i vad som kan anses som ett professionellt agerande i läraryrket. Därför rekommenderar jag skolledare och lärare att följa nämndens arbete.

Av de ovan redovisade fallen kan man också dra vissa slutsatser om vad som krävs för att en varning ska ges eller när en legitimation ska återkallas. En är att det är Skolinspektionen som har bevisbördan och att det krävs att inspektionens utredningar håller hög kvalitet. En annan slutsats är att det krävs att en enstaka händelse ska vara av en allvarlig art för att en lärare ska anses som mindre lämplig.

Fallen visar också att ansvarsnämnden gör en bedömning av allt som framkommit i ärendet och att huvudmannens agerande kan ha betydelse för vad som kan krävas av läraren. Om läraren inte har fått rätt stöd, tillräcklig handledning eller om arbetsmiljön är bristfällig kan detta påverka bedömningen. Det kan också lärarens agerande efter en händelse göra.

Det fjärde fallet visar att nämnden ser mycket allvarligt på om en lärare kränker elever fysiskt eller utsätter elever för en behandling som väcker obehag – speciellt om lärarens agerande visar att han inte avser att ändra sitt agerande och dessutom inte tar till sig den kritik som framförs. Det ger uttryck för allvarlig oförmåga att utöva läraryrket.

 

Nämnden har rätt att varna och dra in legg

Lärarnas ansvarsnämnd ska varna en legitimerad lärare eller förskollärare om hon eller han:

  • varit oskicklig i sin yrkesutövning
  • i eller i samband med yrkesutövningen gjort sig skyldig till brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas
  • på annat sätt visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning

Återkallelse av legitimation sker om den legitimerade läraren/förskolläraren:

  • varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning
  • i eller utanför yrkesutövningen gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare eller förskollärare kan ifrågasättas
  • på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande
  • på annat sätt är särskilt olämplig att bedriva undervisning
  • inte följt ett föreläggande från nämnden om att genomgå en läkarundersökning
  • själv begär att legitimationen ska återkallas.

I Chef & Ledarskap nr 1/14 redogjorde vi för de fall som avgjordes i nämnden under 2013. Ett av målen, där en lärare hade knuffat en elev under skolans fotbollsturnering, har fortfarande inte avgjorts slutgiltigt. Läraren friades först av ansvarsnämnden och sedan av förvaltningsrätten. Skolinspektionen drev då ärendet vidare till kammarrätten som gav läraren en varning. Läraren har nu överklagat det beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

ur Lärarförbundets Magasin