Läs senare

FORSKNING Hur stöder organisationen chefen?

Vilka förutsättningar behöver chefer i offentlig organisation för att vara effektiva utan att slita på sin eller personalens hälsa? Det ska fjorton forskare från tre lärosäten undersöka.

04 Dec 2008

I forskning om chefskap är det ofta chefen som individ eller hans eller hennes ledarstil som står i fokus. Inte vilka förutsättningar som behövs för att chefen ska kunna göra ett bra jobb. Men det är föga lönt att skicka chefen på kurs om man sedan ska stoppa tillbaka honom eller henne i en dålig organisation. Det menar Annika Härenstam vid Institutionen för Arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon leder ett forskningsoch utvecklingsprojekt om hur en offentlig organisation bör se ut för att chefer både ska kunna vara effektiva och åstadkomma en bra arbetsmiljö för sig själva och sin personal. Chefer inom framförallt skola,vård och omsorg i kommunerna Ale, Alingsås och Borås kommer att ingå i den fyra år långa studien, som bland annat ska mynna ut i ett utbildningsprogram för chefer och åtgärdsplaner i de berörda kommunerna.
– Vi sätter fokus på förutsättningarna för att vara chef. Vi kommer se på alla chefer i de aktuella förvaltningarna men främst på dem i första linjen, alltså enhetschefer.
Rektorer och förskolechefer såväl som chefer på förvaltningsnivå kommer alltså att ingå i forskningsprojektet.Första steget blir att undersöka deras och övriga chefers arbetssituation och enkäter kommer gå ut till cirka 500 chefer i flera kommuner i Västra Götalandsregionen.
– Vi kommer att göra arbetsinnehållsanalyser och se vad de har för stödresurser och arbetsbelastning.Vi kommer också att fråga dem hur de mår.
Efter kartläggningen av arbetssituationen kommer forskarna gå vidare och analysera organisationerna.
– Vi vill undersöka beslutsprocesser, hur man kommunicerar mellan olika nivåer i organisationen från den politiska till den operativa nivån.Vi vill också se vilket utrymme chefer har att förhandla om sina mål och medel; vilka ansvarsområden man har och hur de hänger ihop med ens befogenheter.
Resultaten kommer att analyseras och ges till kommunernas ledningsgrupper som ska upprätta handlingsplaner och vidta åtgärder utifrån vad forskarna kommit fram till. Ett syfte med forsknings- och utvecklingsprojektet är att förbättra chefernas förutsättningar så att jobben blir mer attraktiva att söka. Kommunerna i projektet bidrar med tid och resurser, och Verket för innovationssystem (Vinnova) med 10 miljoner kronor. Dessutom bidrar Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad med sammanlagt två miljoner kronor.

EMILIE STENDAHL

ur Lärarförbundets Magasin