Läs senare

Förskolechefer fastnar ofta i pappersarbete

AktuelltLedningen av det pedagogiska arbetet brister på många förskolor, enligt Skolinspektionens gransk­ning. Ett problem är att förskolechefer fastnar i administrativa sysslor.

av Per Hagström
31 Jan 2017
31 Jan 2017
Förskolechefen Jeanette Kennerfalk delegerade det pedagogiska ledarskapet till en pedagogista. Foto: Karl Nilsson

Medarbetarna vill ha ett dagligt bollplank i pedagogiska frågor. Huvudmannen förväntar sig en chef som tar ansvar för förskole­kön, håller koll på budgeten och säkrar bemanningen. Det är en djungel av krav och förväntningar att förhålla sig till, konstaterar Jesper Thiborg, utredare på Skolinspektionen, som har granskat 35 förskolor från Vellinge i söder till Övertorneå i norr.

Vid 23 av dessa konstaterade myndigheten att det finns behov av förbättringar. En vanlig brist är att förskolechefen lämnar över ansvaret för det pedagogiska arbetet till personalen för att i stället jobba med administration. Det kan handla om att rekrytera vikarier eller göra prognoser kring förskole­kön. Delvis handlar det om att huvudmännen inte ger förskolecheferna rätt förutsättningar, enligt Jesper Thiborg.

– Vissa chefer behöver få mer stöd i hur de kan utveckla den pedagogiska verksamheten och få avlastning när det gäller de administrativa uppgifterna.

Men Skolinspektionen har också sett kompetensbrister hos förskolechefer. De pedagogiska kunskaperna är som regel goda men chefskapet kan behöva utvecklas.

– Vissa är sämre rustade när det gäller att delegera, prioritera och skapa en tydlig ansvarsfördelning i organisationen.

Jeanette Kennerfalk är chef för fyra förskolor i Kalmar kommun. Hon vet att många förskolechefer kämpar med en övermäktig arbetsbelastning men känner sig själv lyckligt lottad.

– Jag leder en stor enhet med 74 medarbetare men det betyder också att vi har ekonomi för att ha en ledningsgrupp.

I den ingår, förutom en biträdande chef och en administ­ratör, också en pedagogista som jobbar heltid med det dagliga pedagogiska ledarskapet.

– Du klarar inte alla uppgifter själv som chef. Det gäller nog även mindre förskolor.

Ett annat problem som Skolinspektionen har sett i sin granskning är att det finns ett glapp i det systematiska kvalitetsarbetet mellan huvudmän och enskilda förskolor. Förskolechefen kan till exempel konstatera att personalen behöver fortbildning i ikt. Men det är inte säkert att huvudmannen bygger vidare på den analysen, enligt utredaren Jesper Thiborg. I stället kan huvudmannen hoppa på en satsning om pedagogisk dokumentation som Skolverket anordnar och genomföra den på alla sina enheter.

Skolinspektionen ligger i startgroparna för en djupare granskning av huvudmännens styrning och ledning av förskolan.

– Där kommer vi bland annat titta närmare på hur huvudmännen stödjer sina förskolechefer, säger Jesper Thiborg.

Rapporten Förskolechefens ledning – om att ta ansvar för den pedagogiska verksamheten finns på skolinspektionen.se.

ur Lärarförbundets Magasin