Läs senare

Håll koll på signaler om ohälsa och stress

Under sjukskrivningstiden är både chefer och arbetskamrater förstående och måna om att inte sätta press på sin drabbade kollega. Men när medarbetaren återgår i arbete förväntas hen prestera som vanligt. Vad kan du som chef göra för att underlätta vägen tillbaka?

24 aug 2015

Illustration: Emma HanquistMona Danielsson Libeck är rektor för en F–5-skola med ett trettiotal anställda. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland hennes medarbetare är fysiska åkommor, allt från enklare förkylningar till allvarligare sjukdomar som krävt långvarig behandling. Men stressrelaterad ohälsa är det hon sett öka mest under sina tjugo år som skolledare. Som chef vill hon vara med tidigt i processen, helst innan en sjukskrivning blir nödvändig.

– Jag håller ögonen öppna, har regelbundna samtal och håller koll på dem som har höga egna prestationskrav. Alla ger så mycket i jobbet och behoven är omättliga. Jag måste se och få signaler i tid när någon går sig trött.

Förskolechefen Marjut Svanström håller med. Hon har under sina tio år som chef aldrig haft en medarbetare som blivit sjukskriven till följd av stress, något hon delvis tror beror på att hon lyckats se tecken i tid och sätta in åtgärder som samtal, företagshälsovård eller vila. Vid enstaka tillfällen har hon bett medarbetare gå hem ett par dagar med bibehållen lön.

För båda är det viktigt att lägga ner tid på medarbetarna, både för att undvika sjukskrivning och för att få dem att komma tillbaka i jobb. Tid behövs för samtal, för möten och för att hålla kontakten.

– Mina medarbetare ska kunna vara hemma utan dåligt samvete och samtidigt veta att vi vill ha henne eller honom tillbaka, säger Mona Danielsson Libeck.

Hon uppmuntrar sjukskrivna medarbetare att komma förbi på jobbet, även om det bara är för ett kvällsmöte eller för att lämna ett papper kring sjukskrivningen. Anledningen är att de inte ska tappa kontakten med arbetsplatsen och kollegorna.

Marjut Svanström har alltid som utgångspunkt att personen ska komma tillbaka till jobbet efter sin sjukskrivning. Med erfarenhet av bland annat personal som drabbats av neurologiska sjukdomar är hennes strategi att inte i första skedet göra upp en plan för den sjukskrivna, utan i stället lyssna in vad medarbetaren vill och behöver.

– Utifrån det försöker vi tillsammans hitta lösningar som gör att min medarbetare kan jobba de procent han eller hon klarar av.

Kerstin Ekberg är professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Linköpings universitet. Hon menar att de arbetsgivare som är flexibla, stöttande och villiga att ge medarbetaren möjlighet att prova sig fram har större möjligheter att lyckas. En medarbetare som kommer tillbaka i arbete efter en längre tids sjukskrivning behöver få stöd från både chef och kollegor.

– När man kommer tillbaka saknar man ibland de förmågor eller den tro på sig själv som man hade tidigare. Det kan vara en helt ny situation som man ställs inför, säger hon.

För skolledare är möjligheterna till flexibilitet ofta begränsade. Marjut Svanström kan sällan ta bort arbetsuppgifter från en förskollärare eller barnskötare. Det går inte att helt undvika till exempel lyft. Då måste medarbetaren i stället vara noga med att använda de tekniska hjälpmedel och tekniker som finns eller få hjälp av företagshälsovård med sjukgymnastik och styrketräning.

– Men min erfarenhet är att det är vanligare med ryggproblem vid kontorsarbete än hos oss som jobbar i barngrupp. I förskolan vet man hur man ska böja sig och lyfta för att undvika problem, säger hon.

Som rektor ser Mona Danielsson Libeck några olika möjligheter till anpassning av arbetet, beroende på arbetsplats. I grundskolans senare år kan det handla om att undervisa i färre ämnen alternativt i färre klasser, medan lärare i lågstadiet till att börja med kan få andra uppgifter än arbete i elevgrupp. Möjligheterna till anpassning är dock mindre nu än när hon började som skolledare för tjugo år sedan. Då var hon även chef över andra personalgrupper än pedagoger och kunde till exempel låta en lärare jobba helt administrativt under en period.

Både Marjut Svanström och Mona Danielsson Libeck har goda erfarenheter av samarbetet med företagshälsovården och med Försäkringskassan. Medarbetare som behövt har ofta kunnat börja återgången till arbetslivet med arbetsträning, något som ger större möjligheter för den sjukskrivna att komma tillbaka i sin egen takt.

– Eftersom resurserna är begränsade är det annars svårt att låta någon gå vid sidan om en kollega, säger Mona Danielsson Libeck.

Kerstin Ekberg menar att det bästa är att både chef och kollegor är införstådda med att den som varit sjukskriven behöver avlastning. Om en person inte fungerar fullt ut, kan det skapa irritation och osämja i arbetsgruppen.

– Men det är medarbetaren själv som avgör hur mycket kollegorna ska få veta, det kan inte chefen bestämma, säger hon.

Mona Danielsson Libeck och Marjut Svanström har nästan alltid haft medarbetare som varit öppna med varför de är sjukskrivna och vad de klarar av när de kommer tillbaka. Ingen av cheferna har upplevt att kollegor i arbetslaget varit annat än förstående.

– Skolan är ett kollegialt arbete, ett ”vi”, där vi tar hand om varandra. Det gör det enklare att omfördela arbetsuppgifter, säger Mona Danielsson Libeck.

– Jag som chef har förstås en viktig roll att informera och skapa förståelse i arbetsgruppen. Men det finns en mänsklig inställning i vårt jobb, man sätter sig in i den andras situation, säger Marjut Svanström.

5 tips från cheferna

1. Jobba förebyggande

Se till att personalen använder de hjälpmedel och tekniker som finns för till exempel lyft i förskolan. Var vaksam på signaler om stress. Stäm av och erbjud förebyggande insatser genom exempelvis företagshälsovården.

2. Håll kontakten

Samtal och möten före, under och efter sjukskrivning ger större möjligheter att medarbetaren kommer tillbaka och mår bra på jobbet.

3. Få jobbet att fungera!

Ordna vikarie och gör rockader så att både den som är sjukskriven och andra medarbetare känner att arbetet fungerar.

4. Börja med arbetsträning

Försäkringskassan kan besluta om arbetsträning. Det ger en sjukskriven med-arbetare möjlighet att ”gå bredvid” och arbeta utan krav på prestation under en tid.

5. Var flexibel

Olika medarbetare behöver olika lösningar. Försök se möjligheter och tänka utanför ramarna i den mån det är möjligt.

Ansvar som arbetsgivare

Arbetsgivare har rehabiliteringsansvar för sina anställda. Det handlar om åtgärder inom eller i anslutning till arbetsplatsen, till exempel att anpassa teknik eller arbetsuppgifter.

Försäkringskassan kan besluta om arbetslivsinriktad rehabilitering som arbetsträning under en begränsad period. Arbetsuppgifter utförs då utan krav på prestation.

När en medarbetare betraktas som frisk igen, upphör formellt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Arbetsgivaren har dock alltid ett arbetsmiljöansvar som innebär fortsatt ansvar för medarbetarnas hälsa.

I början av 2000-talet var sjukskrivningarna som högst i Sverige. Sedan sjönk de fram till 2010 och har därefter ökat successivt. Det är framförallt sjukskrivningar för psykiska diagnoser som ökar.

ur Lärarförbundets Magasin