Ingår i temat
Schhh?
Läs senare

JO avfärdar krav på tystnad

Schhh?Cheferna i Härjedalens kommun fick beskedet att personalen inte hade rätt att ha kontakt med media på arbetstid.
– Det är oacceptabelt att en kommun går ut med felaktig information till sina anställda, säger JO Cecilia Renfors.

25 jan 2019
JO avfärdar krav på tystnad
JO Cecilia Renfors gör klart att skolor och förskolor inte får försöka motarbeta att anställda utnyttjar sin yttrandefrihet. Foto: Kristina Sahlén

I april 2017 fick alla kommunala chefer i Härjedalens kommun ett nyhetsbrev från HR-avdelningen. Det skickades ut efter att hemtjänstpersonal, i en tidningsartikel, hade uttryckt missnöje över kommunen som arbetsgivare.

I brevet poängterades det att kommunens anställda visserligen hade yttrande- och meddelarfrihet, även i förhållande till kommunen som arbetsgivare. Men kontakter med media fick inte ske på arbetstid såvida de inte skedde på uppdrag av närmaste chef. Eventuella intervjuer skulle bokas via berörd chef. Kommunen hänvisade till att kommunens lokaler, som skolor, boenden och kontor med mera, inte är offentliga lokaler. Därför hade media (och andra obehöriga) ingen rätt att gå in i lokalerna. Varken chefer eller arbetstagare fick heller uttala sig om något som löd under sekretess.

En månad efter att nyhetsbrevet gått ut till de anställda i Härjedalens kommun fick JO Cecilia Renfors kännedom om det. Hon började direkt undersöka kommunens agerande.

När sekretess tas upp är det viktigt att meddelarfriheten klargörs.

– Det fanns många frågetecken i nyhetsbrevet som fick mig att reagera och kontakta kommunen, säger hon.

Kommunstyrelsen svarade att det handlade om olyckliga formuleringar. Den hävdade att syftet inte varit att förbjuda någon anställd att kontakta eller uttala sig i media under arbetstid – eller på sin fritid. Kommunstyrelsen menade att den bara hade velat förtydliga att kontakter med media inte får åsidosätta brukarna i en verksamhet.

JO

Justitieombudsmannen utövar på riksdagens uppdrag tillsyn över hur lagar och författningar tillämpas i den offent­liga verksamheten.

Utgångspunkten är att den enskildes rättigheter inte får åsidosättas.

JK

Justitiekanslern brukar kallas ”statens jurist” och arbetar för regeringens räkning, bland annat med en mer övergripande tillsyn av den offentliga verksam­heten.

Källa: JO, JK

Nyhetsbrevet togs bort i början av juni 2017. Därefter fick cheferna i kommunen muntlig information om vad som gällde.

Cecilia Renfors säger att JO upprepade gånger har uttalat att en myndighet inte får försöka motarbeta att anställda utnyttjar sin yttrandefrihet. Det har även Justitiekanslern slagit fast i flera tidigare beslut.

– När en myndighet tar upp frågan om sekretess med sina anställda är det viktigt att informationen som lämnas är korrekt och fullständig och att också meddelarfriheten klargörs. Medarbetarna kan annars få uppfattningen att deras yttrandefrihet är mer inskränkt än vad den i själva verket är.

Hon konstaterar att Härjedalens kommun visserligen nämnt i nyhetsbrevet att meddelarfrihet gäller för offentligt anställda men utan att förklara att den som lämnar sekretessbelagda uppgifter till en journalist, för publicering i massmedia, oftast inte bryter mot tystnadsplikten. Såvida det inte är fråga om så kallad kvalificerad sekretess.

Cecilia Renfors anser att det kan vara klokt att som chef ta reda på vad som räknas som kvalificerad sekretess i just den egna verksamheten.

Hon slår också fast att det inte är godtagbart att en myndighet begränsar personalens kontakt med media till fritiden. Det kan endast accepteras om det inkräktar på arbetet i det enskilda fallet eller i en akut arbetssituation. Att genom generella förbud allmänt försöka begränsa de anställdas grundlagsskyddade rätt att yttra sig eller kontakta journalister på arbetstid, som man gjort i Härjedalens kommun, är alltså inte tillåtet enligt JO.

Finns det något som hindrar att personal möter media för en intervju på exempelvis en skola?

– Självklart måste man se till att skydda integriteten för exempelvis skolelever. Det kan också handla om att man har ordningsregler för var man får vistas i en skolbyggnad och vilka som får göra det av säkerhetsskäl för elever och personal. Men man får inte använda den typen av regler för att omvägen försöka hindra personalen från att ta kontakt med media, säger Cecilia Renfors.

JO Cecilia Renfors slår fast att en kommun inte får vara allmänt negativ till att de anställda pratar med journalister.
Foto: Kristina Sahlén

Hur långt en myndighet, som exempelvis en skola eller förskola, kan begränsa sin tillgänglighet är, enligt JO, en avvägning utifrån vilken typ av verksamhet man bedriver. Det handlar om hur resurserna och arbetssituationen ser ut och den grundlagsskyddade rätten att ta del av allmänna handlingar. En myndighet ska, enligt förvaltningslagen, ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Men även lämna upplysningar, vägledning, råd till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Där har journalister samma rätt som andra enskilda.

– Det finns inte något utrymme för en myndighet att särbehandla företrädare för massmedia negativt. Det får inte heller vara godtyckliga, ovidkommande skäl eller diskriminerande skäl som styr ifall man har tillträde som allmänhet till lokalerna.

Det var i september som JO riktade sin skarpa kritik mot Härjedalens kommuns agerande och det nyhetsbrev som gått ut till alla chefer i kommunen. Intrycket som nyhetsbrevet förmedlade till de anställda var, enligt JO, att kommunen allmänt sett har en negativ inställning till att de anställda utnyttjar sin rätt att tala med journalister. Hon förutsätter att hennes beslut spridits till såväl chefer som anställda i kommunen.

– Det är naturligtvis oacceptabelt att en kommun går ut med felaktig information till sina anställda.

Alla artiklar i temat Schhh? (7)

ur Lärarförbundets Magasin