Ingår i temat
Inspektion
Läs senare

Lagens många och långa armar

InspektionFrån spruckna eluttag till bristfälliga åtgärdsprogram. Minst ett dussin myndigheter har tillsyn över skolan och de är beväpnade med viteshot, förbud och sanktions­avgifter. Känn ingen press …

av Per Hagström
28 nov 2017
28 nov 2017
Foto: Pixabay

Skolinspektionen

Uppdrag: Granska om skolor och förskolor följer skollagen och andra statliga styrdokument samt bedöma ansökningar om tillstånd att driva friskola.
Budget: 380 miljoner kronor.
Vapen: Föreläggande vid vite, vidta rättelse på kommunens bekostnad, verksamhetsförbud och återkallat tillstånd.
Räckvidd: Nationell.

Barn- och elevombudet

Uppdrag: BEO, Caroline Dyrefors Grufman, är utsedd av regeringen för att arbeta mot kränkningar och mobbning i skola och förskola. BEO tar ställning till anmälningar från bland annat elever och föräldrar.
Budget: 20 miljoner kronor.
Vapen: Kan kräva skadestånd från huvudmannen för en elevs räkning.
Räckvidd: Nationell.

Arbetsmiljöverket

Uppdrag: Kontrollera att skolhuvudmän följer lagar om arbetsmiljö och arbetstider. Myndigheten gör inspektioner på arbetsplatser, bland annat på Sveriges största arbetsplats: skolan.
Budget: 620 miljoner kronor.
Vapen: Vitesföreläggande, förbud, åtalsanmälan, sanktionsavgift.
Räckvidd: Nationell.

DO

Uppdrag: Diskrimineringsombudsmannen utreder misstänkta överträdelser av diskrimineringslagen och kontrollerar så att skolhuvudmän aktivt främjar lika möjligheter för barn och elever.
Budget: 100 miljoner kronor.
Vapen: Föreläggande vid vite, kan även stämma i domstol och kräva ekonomisk ersättning till den diskriminerade.
Räckvidd: Nationell.

Elsäkerhetsverket

Uppdrag: Få bort spruckna sladdar, eluttag och andra hot mot elsäkerheten i skolor och förskolor.
Budget: 60 miljoner kronor.
Vapen: Föreläggande vid vite, kan även stänga lokaler och koppla ur elen.
Räckvidd: Nationell.

Länsstyrelsen

Uppdrag: Har tillsyn över kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde, till exempel skolgårdar.
Budget: Mellan 120 och 810 miljoner kronor.
Vapen: Föreläggande vid vite och återkallande av tillstånd.
Räckvidd: Regional.

Datainspektionen

Uppdrag: Kontrollerar att kameraövervakning och behandling av personuppgifter i skolverksamhet följer lagarna. Syftet är att skydda barns, elevers och anställdas personliga integritet.
Budget: 50 miljoner kronor.
Vapen: Förbud och föreläggande vid vite.
Räckvidd: Nationell.

JO och JK (Justitieombudsmannen och Justitiekanslern)

Uppdrag: Bland annat att kontrollera att skolor och förskolor följer offentlighetsprincipen, att de inte inskränker elevers eller anställdas yttrandefrihet och att deras myndighetsutövning är objektiv och rättssäker.
Budget: 90 miljoner kronor för JO och 40 miljoner kronor för JK.
Vapen: Uttalar kritik och kan i allvarliga fall väcka åtal.
Räckvidd: Nationell.

Inspektionen för vård och omsorg

Uppdrag: IVO utövar tillsyn över elevhälsans hälso- och sjukvård och kontrollerar till exempel att elevhälsan genomför föreskrivna vaccinationer och hälsokontroller.
Budget: 600 miljoner kronor.
Vapen: Föreläggande vid vite. Kan även stänga en elevhälsa om patientsäkerheten är hotad.
Räckvidd: Nationell.

Räddningstjänsten

Uppdrag: Kontrollera om byggnader, till exempel skolor och förskolor, har nödvändig brandskyddsutrustning och fungerande utrymningsvägar.
Budget: Varierar med kommunens storlek.
Vapen: Föreläggande vid vite.
Räckvidd: Lokal.

Miljöförvaltningen

Uppdrag: Inspektera bland annat inomhusmiljö, kemikaliehantering och livsmedelshygien vid skolor och förskolor. Det kan handla om ventilation, städning, buller och hanteringen av livsmedel i skolkök eller kemikalier i laborationssalar.
Budget: Varierar med kommunens storlek.
Vapen: Förelägga vid vite, genomföra rättelse på den felandes bekostnad, åtals­anmäla och meddela förbud.
Räckvidd: Lokal.

Utbildningsförvaltningen

Uppdrag: Bedöma om fristående förskolor och fritidshem lever upp till skollag och läroplan.
Budget: Varierar med kommunens storlek.
Vapen: Föreläggande vid vite, återkallande av godkännande och tillfälligt verksamhetsförbud.
Räckvidd: Lokal.

Alla artiklar i temat Inspektion (8)

ur Lärarförbundets Magasin