Ingår i temat
Delegera mera
Läs senare

Måste chefen göra allt?

Som skolledare kan det vara lätt att drunkna i arbetsuppgifter, ansvar och beslut som måste fattas. Men det finns sätt att lätta på bördan: skollagen ger stora möjligheter att delegera.

30 Maj 2012

Skolledares ansvar och uppdrag har blivit tydligare i nya skollagen. Samtidigt har möjligheterna att överlåta uppgifter och beslut på medarbetare ökat. Tanken är att om skolledaren får avlastning kan hon eller han ägna sig åt mer övergripande och strategiska frågor.– Men det är viktigt att veta att rektorn aldrig kan frånhända sig själva ansvaret, det ligger kvar på rektorn, säger Alf Johansson, jurist på Skolinspektionen.

Skolinspektionen har gjort ett informationsblad med en tolkning av rektors möjlighet att delegera. Bland de uppgifter som får överlåtas på andra finns ”ansvar för och beslut om övergripande organisation av det pedagogiska arbetet”. Överraskande, kanske kan tyckas, eftersom det pedagogiska ledarskapet brukar ses som själva kärnan i uppdraget.

– Ja, men vi gör ingen värdering av det. Rektorn har ett ansvar för att skolan ska utvecklas, men för det behöver rektorn inte vara superpedagog själv.

Man kan ge det i uppdrag åt andra att utföra, även om ansvaret ligger kvar på rektorn, säger Alf Johansson.

Förskolechefernas möjlighet att delegera nämns inte i Skolinspektionens informationsblad. Det tycker Alf Johansson själv är ganska dåligt. ”Jag tycker att vi ska skämmas lite.”

En förklaring kan vara att förskolechefernas beslutanderätt inte är reglerad i lagen på samma sätt som rektorernas. Det i sin tur har att göra med att förskolechefer inte fattar myndighetsbeslut som till exempel betygsättning.

– Men förskolecheferna har egentligen precis samma möjligheter att delegera som rektorerna, det finns inga hinder för dem i skollagen.

Förutom skollagens skrivningar finns det avsnitt i läroplanerna som säger vilket ansvar en rektor och förskolechef har. I grundskolan kan det vara till exempel att utveckla former för samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem. I förskolan att se till att barnens aktiva inflytande gynnas. Alla sådana uppgifter får delegeras.

– I princip är det så att rektorer och förskolechefer får delegera alla uppgifter där det inte finns ett förbud att delegera, säger Alf Johansson.

– Men sedan kommer det inte att bli så i praktiken, att en rektor delegerar allting. Rektorskatalogen i läroplanerna är ganska omfattande och jag kan inte tänka mig att en rektor skulle delegera allt det. Men det är en teoretisk möjlighet.

Vem får man då delegera till? Ja, där är lagen inte tydlig. Det som står är att det måste vara en anställd eller uppdragstagare som har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Mer vägledning än så ges inte.

– Det är upp till varje rektor, men det är klart att

det måste finnas någon ribba. Man kanske inte ska delegera till någon som är nyutexaminerad och helt ny på skolan. Det ska ju vara någon som har möjlighet att utföra uppdraget, säger Alf Johansson.

Det är också något som kan komma att ingå i Skolinspektionens tillsyn: att granska om rektorn har överlåtit uppgifter på någon annan och om den personen har tillräcklig kompetens och erfarenhet.

Hur ska ni mäta det?

– Det är något som får framgå i praxis, det är jättesvårt att säga i förväg. Utgångspunkten är att rektorn ger uppdrag till en person som man tror kommer att klara uppgiften.

Vissa delar av skolledaruppdraget går dock inte att delegera vidare. Dels är det beslut som skollagen tydligt anger att rektorn måste fatta, till exempel anpassad studiegång och placering i särskild undervisningsgrupp. Dels är det uppgifter som rektorn eller förskolechefen i en kommunal verksamhet själv har fått på delegation från nämnden. Det kan handla om beslut om ekonomi, anställningar, mottagande i förskola och skolskjuts. Där sätter kommunallagen stopp.

– Det finns ingen möjlighet för rektorn att delegera vidare den beslutsrätt som han eller hon har fått från nämnden med stöd av kommunallagen. Det har att göra med ansvarssystemet, att nämnden har det yttersta ansvaret och att man inte vill släppa ut för mycket av det, säger Staffan Wikell, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting.

Den rektor eller förskolechef som har fått beslutsrätt om till exempel inköp kan alltså inte delegera den rätten vidare till någon annan anställd. Däremot går det att lämna tillbaka en delegation om man inte har tillräckliga förutsättningar att klara uppgiften.

Uppgifter och beslut som FÅR delegeras

 

– Övergripande organisation av det pedagogiska arbetet
– Förebygga kränkande behandling
– Systematiskt kvalitetsarbete
– Formerna för barn- och elevinflytande
– Kompetensutveckling av personal
– Särskilt stöd och åtgärdsprogram
– Betygsättning vid oenighet mellan betygsättande lärare
– Ordningsregler
– Skriftlig varning
– Utformning av individuell utvecklingsplan


Beslut som INTE får delegeras enligt skollagen

– Åtgärdsprogram om stödet ska ges i särskild undervisningsgrupp eller i form av anpassad studiegång
– Avstängning
– Omhändertagande av föremål
– Ledighet längre än tio dagar per skolår
– Befrielse från obligatoriska inslag

Beslut som INTE får delegeras enligt skolförordningen

– Avvikande lärotider för elever i grundsärskolan och specialskolan
– Att inte flytta upp elev till nästa årskurs
– Utfärdande av slutbetyg
– Skolans val
– Avvikelser från timplan för elever i träningsskolan

Källa: Skolinspektionens informationsblad

Lästips

Mer om… Rektorn och förskolechefen. Juridisk vägledning från Skolverket, finns att ladda ned på skolverket.se.

ur Lärarförbundets Magasin