Läs senare

Närvaron viktigare än pedagogiken

AktuelltFörskolechefer som är närvarande och organise­rar vardagen på ett bra sätt – utan att styra för mycket – är viktigare för arbets­miljön än förskolans pedagogik. Det visar en ny studie.

30 nov 2018
Fredrik Sjödin.

Fredrik Sjödin är universitetslektor vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet och forskar om arbetsrelaterad hälsa i förskolan.

Tidigare har han tittat mycket på hur ljud och buller påverkar arbetsmiljön.

– Det är jätteviktigt att förbättra ljudnivån men det räcker inte. Det finns en grundläggande stressproblematik som vi inte kommer åt genom att sätta upp ljudabsorbenter, säger han.

I projektet ”Pedagogik, ­arbetsmiljö och hälsa i förskolan” har han därför undersökt hur organisation, ledarskap och pedagogisk inriktning påverkar personalens mående.

18 förskolor med olika ­pedagogisk inriktning i sex städer observerades under två år. Här fanns allt från små Waldorf­enheter där förskolechefen jobbar bredvid sina anställda till stora kommunala förskolor där hen styr flera enheter på distans.

De 106 pedagogerna har besvarat en 30 sidor lång enkät. Skillnaderna i upplevd hälsa är stora men verkar inte bero på valet av pedagogik. Ledarskapet och hur arbetet organiseras är viktigare.

– En närvarande chef har mer kännedom om verksamheten, kan lösa situationer när de uppstår samt ge de anställda mer stöd – och exempelvis ta hänsyn till småbarnsföräld­rarna i personalen när arbets­platsträffar och för­äldramöten planeras in.

Risken är dock att den närvarande chefens styrning går ut över personalens autonomi – och därmed arbetsglädjen.

De goda hälsoeffekten av ett närvarande ledarskap kan också motverkas av att förskolan är liten, eftersom verksamheten blir mer utsatt vid frånvaro och man inte kan göra lika mycket lika lätt om de ­anställda är få.

– Waldorfanställda i denna studie har till exempel en ­högre grad av utbrändhet – trots närvarande chefer, säger Fredrik Sjödin.

Han vill nu undersöka hur förskolor hanterar de ”svåra situationerna” – mat­intaget, in- och utgångarna och personalens planeringstid – i syfte att minska arbetsbelastning, bullerexponering och stress.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com