Läs senare

”Nivåhöjning” i förslaget till ny läroplan

av Per Hagström
26 jan 2018
26 jan 2018

Skolverkets förslag till ny läroplan för förskolan har skickats ut på remiss och som väntat introduceras utbildning och undervisning som nya begrepp i läroplanen. Carola Wedholm, förskolechef och andre vice ordförande i Lärarförbundet Skolledare, är på det hela taget nöjd med förslaget.
– Det är en nivåhöjning utifrån det faktum att förskolan är en del av utbildningssystemet och en egen skolform sedan 2010.

Hon uppskattar de nya skrivningarna kring undervisning och att förskolechefen ska ge förskollärarna förutsättningar att ansvara för undervisningen.
– Det är ett bra förtydligande. Det finns en kultur som utgår från att all personal i arbetslaget ska göra samma sak. Men i det här förslaget blir det tydligt att förskolläraren har ett särskilt ansvar för undervisningen och därför måste ges särskilda förutsättningar. Det är viktigt när vi har en stor lärarbrist i förskolan.

Men det finns också tveksamheter i förslaget utifrån ett skolledarperspektiv, anser Carola Wedholm. Det står bland annat att förskolechefen ansvarar för att anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd de behöver.
– Här tycker jag man fråntar huvudmannen ansvaret. Huvudmannen ska inte komma undan med att ge förskolechefen en påse pengar och säga ”make it work”.

Hon är också skeptisk till skrivningarna i avsnittet ”Skola och hem” där det står att vårdnadshavare ska ges möjlighet att utöva inflytande över utbildningen.
– Det är alltför öppet för tolkningar. I vilken annan läroplan tillskrivs vårdnadshavare det här inflytandet över utbildningen? Det blir motsägelsefullt när man samtidigt betonar professionens ansvar.

Skolverkets remiss ska besvaras senast 2 februari.

ur Lärarförbundets Magasin