Ingår i temat
Extreme makeover
Läs senare

Nya krav på förskolan men inte på barnen

Hur många förskolor kan en chef ta ansvar för? Krävs det förskollärare på varje avdelning? Och hur utvärderar man verksamheten utan att ställa krav på barnen? Det är några av frågorna när förskolans förtydligade läroplan ska sjösättas.

21 Mar 2011

Bild: Björn Wanhatalo
Anne Hedlund är förskolechef i Gnesta kommun och ansvarar för förskolorna Kristallen, Solrosen och Vattentornet. Hon drog igång förändringsarbetet på sina förskolor på en planeringsdag. Då gick personalen igenom nyheterna i skollagen och läroplanen i stora drag. Sedan fick förskollärarna och barnskötarna diskutera i grupp, var för sig.

– Det som är mest på tapeten är förskollärarnas särskilda roll och ansvar. Det är positivt för förskollärarna men kan också skapa oro. Vi började reflektera över frågor som vad betyder ansvar? Vad innebär det för yrkesrollen förskollärare respektive barnskötare? Vi kom inte fram till några färdiga svar men nu har vi något att jobba vidare utifrån.

Anne Hedlund har köpt in skriften Med läroplanen på fickan till hela personalstyrkan. Den blir en utgångspunkt för de diskussioner som kommer att hållas i varje arbetslag under våren.

– Tanken är att de på sin barnfria tid kommer att sitta och diskutera boken i arbetslaget och sedan i större grupper. Och att de utifrån det kommer fram till sitt eget kompetensbehov.

Mycket av det som står i den nya läroplanen är sådant som förskolan redan är bra på, till exempel omsorgen och grupprocesserna. Annat är bra att det lyfts fram, tycker Anne Hedlund.

– Att jobba med barns lärande och kunna synliggöra barnens läroprocesser, speciellt inom språk, matematik och naturvetenskap, det är områden vi kan bli bättre på. Det kommer att krävas en högre medvetenhet. I dag hamnar vi lätt i ett görande, vi gör som vi alltid har gjort. När vi sedan ska beskriva hur vi arbetar i till exempel matematik blir det en del efterkonstruktioner, som att vi delar frukt och räknar barn på samlingen.

– Men om vi väldigt medvetet funderar över: vad betyder matematik för en ettåring? Då kanske vi märker att vi behöver en ämneskompetens som vi inte har i dag.

Anne Hedlund funderar en del över sin organisation. Två av hennes förskolor har två avdelningar vardera. Den tredje har fyra. Hur ska fördelningen av förskollärare se ut i framtiden?

– I dagsläget har vi en förskola som bara har en förskollärare. Hur hanterar vi den biten? Vad ska den förskolläraren ansvara för? Om vi har två förskollärare på en förskola – ska de vara på samma avdelning? Om vi delar upp dem kanske de känner sig ensamma. Jag vill diskutera det här med pedagogerna och få en ökad förståelse för behoven.

För egen del tycker hon att det är bra att förskolechefens roll har blivit tydligare. I den nya skollagen står att förskolechefen ansvarar för den övergripande organisationen av det pedagogiska arbetet. I läroplanen står att förskolechefen har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen.

– Nu står det tydligt att det här krävs av mig. I stort är det samma som förskolechefer alltid har gjort. Men det är bra att det står skrivet. På så sätt kan jag berätta och tydliggöra det för mina medarbetare och för föräldrar: detta är kravet. Jag ska följa upp och jag ska bedriva utveckling. Men sedan undrar jag om det var en speciell markering att vi ska heta förskolechef och inte rektor? Det kanske säger något om vilken utbildning man tycker är viktigast.

Bild: Björn WanhataloFrån november 2010 till första veckan i februari i år har Skolverket haft 24 konferenser direkt riktade till förskolechefer. Mellan 5 000 och 6 000 personer har kommit för att lära mer om skollagen och den reviderade läroplanen – och kanske framför allt för att utbyta erfarenheter och diskutera med varandra.

– Det har varit mycket frågor kring förskolechefens ansvar inom givna ramar, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket och en av de ansvariga för implementeringen av läroplanen.

– Nu ligger beslutet om särskilt stöd till barn i behov på förskolechefen. Men betyder det att jag kan göra som jag vill gentemot förvaltningen? Vad händer om förvaltningen inte ger pengar till särskilt stöd? Hur gör man för att ansvara för det inom budgetramarna?

En annan stor fråga är förskollärarens ansvar kontra barnskötarens.

– En del undrar om förskollärarna ska få mer tid för att fullgöra sitt uppdrag. Men det är en fråga som man måste lösa lokalt. Vi säger bara vad som står i läroplanen och skollagen, säger Magdalena Karlsson.

I styrdokumenten finns inte specificerat hur många förskollärare som krävs på varje förskola, eller om det måste finnas en på varje avdelning. Men Magdalena Karlsson säger att det blir svårt att klara uppdraget utan förskollärare. Till exempel är det förskolläraren som har ansvaret för att utvecklingssamtal genomförs och att de inte sker i strid med läroplanen.

– Förskollärare är garanten ute i barngruppen för att man håller sig inom läroplanens mål och intentioner. Det blir ursvårt för en förskollärare att ha grepp om det på flera avdelningar.

En nyhet i skollagen är att även fristående förskolor nu måste följa läroplanen. Många kommuner, till exempel Stockholm, har haft det som ett villkor för att ge tillstånd till fristående förskolor, men inte alla.

– En del fristående förskolor har en bit kvar. Det finns fristående förskolor som knappt ens har känt till läroplanen, det märkte vi utifrån de frågeställningar som kom upp på konferenserna, säger Magdalena Karlsson.

När utbildningsminister Jan Björklund (FP) presenterade den nya läroplanen gjorde han det under den stolta devisen att förskolan nu ”ska bli ännu mer lärorik”. I den reviderade Lpfö 98 har målen för barnens språkliga, matematiska, naturvetenskapliga och tekniska utveckling både förtydligats och utvecklats. Men det innebär inte att varje barn ska kunna något bestämt. Målen är riktade till verksamheten.

– Vi kör det som ett mantra hela tiden: det är inga krav på barnen att de ska kunna något specifikt i förskolan. Däremot ställs det förtydligade krav på verksamheten: det här ska förskolan egentligen ha gjort i tolv år. Men eftersom regeringen tycker att förskolan inte har gjort det fullt ut så förtydligar den nu kraven, säger Magdalena Karlsson.

Hon tror att en del förskollärare kommer att behöva bygga på sin ämneskompetens. Men samtidigt får man tänka på att undervisningen inte ska ske som i grundskolan.

– Barnen ska få möjlighet att utforska de här ämnena. Det viktigaste är förskollärarnas förmåga att problematisera och bygga på barnens nyfikenhet och att utmana och stimulera dem.

I stället är det läroplanens nya kapitel om uppföljning, utvärdering och utveckling som kommer att kräva mest utbildningsinsatser, tror hon. För i läroplanen står att förskolans kvalitet systematiskt ska dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Men också att det behövs kunskap om varje barns erfarenheter och kunnande i de olika målområdena.

– Där kommer både förskolechefer och personal att behöva kompetensutveckling. En del undrar: om man inte får skriva åtgärdsprogram eller individuell utvecklingsplan som i skolan – hur ska man då kunna veta vad barnen kan? Många kommer att försöka applicera mätbara kvantitativa mått som finns i till exempel de nationella proven på grundskolan ner på förskolenivå. Då blir fokus på att testa barnen, att de ska kunna nämna fem kroppsdelar och skriva sitt namn. Men varför? Vad säger det om kvaliteten på verksamheten? Det är personalens kompetens och förhållningssätt som ska utvärderas för att kunna utveckla verksamheten.

Även Anne Hedlund i Gnesta tror att det systematiska utvecklingsarbetet blir en rejäl utmaning för förskolan.

– Jag är rädd att det på många förskolor kommer att handla om att granska och träna bort barns svagheter. Vi kommer att behöva mycket kompetensutveckling för att inte hamna i att skriva dagbok, typ vi gick till parken, eller i att bedöma enskilda barns resultat.
 

Vilka blir de största förändringarna hos dig och hur långt har ni hunnit?

Agneta1.JPG

Agneta Hansén, rektor för kommunala förskolan Blåklinten, Norrtälje:

– Vi är i startgroparna och har bland annat börjat titta på vad det innebär att förskollärarna får det pedagogiska ansvaret. Det är viktigt att arbetslaget får ansvar för görandet även om förskollärarna ska leda arbetet. Sedan har vi tittat på det här med fördjupade kunskaper och hur vi ska utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att alla blir delaktiga i det. Jag har börjat arbetet i vår pedagogiska ledningsgrupp.

 

Pia3.jpg

Pia Croona, rektor för tre kommunala förskolor i Ulricehamn:

– En förändring är att läroplanen är tydligare kring målen och att det blir större fokus på barns lärande när det gäller språk och kommunikation, naturvetenskap, teknik och matematik. Jag tycker att det är viktigt att man samtidigt bevarar förskolans helhetssyn på barns lärande. Vi chefer har lyssnat på Skolverket och haft en kompetensutvecklingsdag. Sedan har vi diskuterat på APT:n och haft en föreläsare från högskolan i Jönköping. Jag tycker att det är mycket som blir tydligare och att det blir en ambitionshöjning för hela förskolan.

 

Catharina2.JPG

Catharina Karlström, förskolechef på enskilda NorrteljePedagogerna:

– Jag tror att förskolan kommer få en annan tyngd och att vårt arbete kommer att synas mer. Vi har länge haft svårt att sätta ord på vad vi gör och varför förskolans arbetssätt är så bra. Reformerna tror jag gör att vi får en skjuts för man lyfter det här med barns lärande och hur viktiga de första åren i förskolan är. Vi arbetar efter läroplanen så det är inget nytt, men vi ska utveckla varje mål. Vi ska ha en planeringsdag i april när vi bjuder in två föreläsare.

Stöd till dig som förskolechef

På www.skolverket.se finns ett planeringsverktyg som är tänkt att vara ett stöd i förskolornas förändringsarbete med den nya skollagen och förtydligade läroplanen. Sök på ”planeringsverktyg”. Skolverket kommer att ta fram allmänna råd kring läroplanens avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling som beräknas vara färdiga om ungefär ett år. Efter sommaren kommer ett särskilt stödmaterial riktat till förskolechefer om att leda förändringsarbete. Skolverket har också ett tilläggsuppdrag från regeringen att skriva stöd- och kommentarmaterial till läroplanen. Verket tar också fram diskussionsunderlag till de UR-filmer som har använts på konferenserna för förskolechefer. Filmerna visar bland annat hur man kan jobba konkret med matematik och teknik i förskolan och finns tillgängliga via UR:s mediecentraler. Eventuellt kommer de också att finnas nedladdningsbara via Skolverkets sajt.

ur Lärarförbundets Magasin