Läs senare

Nya utbildningen – en rektorssuccé! 

Få avhopp. Nöjda ”elever”. Inga underskott. Den nya statliga rektorsutbildningen är en framgång. Och den behövs verkligen – tre av fyra skolledare saknade 2003 utbildning för jobbet. 

31 Jan 2006

 Bortsett fran att majoriteten av dagens rektorer,enligt en rapport fran Myndigheten for skolutveckling 2004, inte gatt den statliga utbildningen borde alltsa allt vara frid och frojd. Men utredningen om utbildningens framtid har hangt som ett orosmoln over manga rektorsutbildningar den senaste tiden. 
  Att läget pendlar – kanske inte mellan hopp och förtvivlan utan snarare mellan spänd förväntan och nästan ilska – visar en rundringning till utbildningsledarna för rektorsutbildningarna utanför storstadsregionerna. Det är inte säkert att alla universitet och högskolor som utbildar rektorer i dag får fortsätta med det. 
  – Det hoppas jag innerligt att vi får! säger Hans Mehrstam,Linköpings universitet.Utvärderingarna är mycket positiva … 
  – Avtalet är uppsagt.Det kan bli så att någon annan får utbildningen, säger Ingvar Nordström vid Växjö universitet. 
  Anita Hård af Segerstad i Uppsala tycker det vore naturligt att staten går ut med en intresseförfrågan till dem som utbildar rektorer i dag. 
  Och kollegan Lisbet Korp i Karlstad vill väldigt gärna fortsätta: 
  – Vi har byggt upp mycket och har ett bra samarbete med Myndigheten för skolutveckling i Karlstad. Dessutom gör vi många uppdrag åt kommunerna, det behövs samverkan i en stor region med lite folk. 

Lisbet Korp tror också att rektorsutbildningen har fått en hög legitimitet: 
   – Folk kommer trots att den är frivillig.Det är ett tecken på tilltro,att den har bra kvalitet. Olof Johansson är professor och chef för statsvetenskapliga institutionen i Umeå, där rektorsutbildningen ligger, är mer rakt på sak. 
   Allt annat än att låta dem som har utbildningen nu behålla den vore en oansvarig politik där en uppskattad och efterfrågad kompetens skulle gå förlorad, menar han. 
  (Se separat intervju pa sidan24.) Umeas rektorsutbildning tar in drygt 60 nya deltagare varje januari och har alltid runt stycken i systemet.Av en grupp pa 60180 brukar tre fyra personer ha slutat efter tre ar, oftast pa grund av sjukdom eller byte av jobb och bostadsort. 
  Varje ansökningsomgång på hösten brukar vara ”översökt” med cirka 40 personer. – Men efter koll av meriter,bland annat tid som rektor, brukar det vara omkring femton kvar, som då kommer in nästa år, säger Olof Johansson 
  Några kommuner i regionen har faktiskt alla rektorer utbildade eller i utbildning.Östersund är ett exempel. 
  Aven i Karlstad kommer man in terminen efter anmalan. Sedan starten 2002 har platserna successivt utökats,just nu ar det 176 inklusive överintagning på utbildningen. 

– Avhoppen har i regel berott på sjukdom eller på att personen inte fortsätter som rektor, säger Lisbet Korp.Eftersom det är en processutbildning känner alla den som ett stöd, så ingen har slutat på grund av att det är en dålig utbildning. Och om det behövts, till exempel på grund av att det hänt något särskilt, har vi gett extra handledning. 
  Vaxjo universitet tog inte in nagra 2004 eftersom man i stallet betade av en ratt rejal ko.Gruppen 2005 år på 76,och i år är det bara 20 med tanke pa att utbildningen utreds. 
  I princip alla som går utbildningen fullföljer den. Vi gör en överenskommelse med rektorernas chefer om vilka krav de kan ställa på oss och vi har på deltagarna,berättar Ingvar Nordström. 
   – Alla som fullföljer får ett intyg.Vi har haft några avhopp,en skulle inte bli rektor och en fick en tjänst som socialchef. Linköpings universitet hade som mest 290 rektorer i utbildning, men fick krympa det till 160. I år ska det bli 180. 
   – För godkänt ska allt vara klart:ett eget paper med reflektioner och diskussion över den egna verkligheten kopplade till teorin och litteraturen. Eventuellt kan någon ha en rest som klaras av senare,säger Hans Mehrstam. Uppsala har betat av sin kö med hjälp av 50 nya platser 2005.Trots det står 35 i kö.Varje år tas omkring 320in. 
   – Vi har inte haft några avhopp, däremot ett dödsfall, en som fick tjänsten indragen och en som flyttat till en annan region, berättar Anita Hård af Segerstad. 

Att alla som går hela utbildningen klarar sig, ibland visserligen efter komplettering, beror förstås på att utbildarna är kompetenta.Dessutom bygger allt på vardagen i den egna skolan. 
   Alla rektorer vet också vad som förväntas av dem:obligatorisk närvaro,inläsning av litteratur som redovisas på olika sätt,till exempel via så kallade läsloggar, andra muntliga eller skriftliga presentationer,seminariediskussioner etcetera.Till det kommer ytterligare obligatoriska uppgifter som ska finnas i vars och ens portfolio när utbildningen är slut. Deltagarna i Umeå och deras chefer – skolchef och skolpolitiker – informeras vid en handledningsträff i hemkommunen under första terminen om de krav som deltagarna redan fått vid anmälningen. 
   – Alla gör också ett kommunanknutet fördjupningsarbete som de presenterar på vår skolkonferens Rektor till rektor, som brukar samla omkring trehundra deltagare från de fyra nordligaste länen. Som avslutning gör var och en varsin rapport där de redovisar och diskuterar sitt lärande under utbildningen, lärandets teoretiska anknytning och vilka spår utbildningen satt i deras verksamhet, säger Olof Johansson. 
   Alla utbildningar arbetar utifrån den enskilda rektorns vardag. Men sätten är olika. 
– I Växjö har gruppen som började förra året fått definiera utvecklingsområden, berättar Ingvar Nordström. Och så är vi ute och ser hur de agerar på konferenser, vilka syften de har med sina möten och så vidare. Vi inriktar vårt arbete på individen,gruppen och organisationen. 

– Det handlar om att fånga varje persons utvecklingspotential och att vara med vid rektorns möten med medarbetarna. Linköpings universitet har olika tyngdpunkter beroende på hur rektorernas situation ser ut. 
   – Vi gör också en gemensam samhällsstudie. Då är vi i Malmö en vecka för att studera hur de löst sina problem med segregation och integration genom samtal med lärare, elever och rektorer, säger Hans Mehrstam. Det handlar om omvärld, kontext och organisation med ledaren i mitten, och att hitta förändrings- och utvecklingsstrategier och vägar till kvalitetsarbete. – I Uppsala brukar vi säga att rektors arbete har fem dimensioner:uppdraget,personen, medarbetarna, organisationen och omvärlden. Och resultatet ska bli ett demokratiskt ledarskap, säger Anita Hård af Segerstam. 

Mycket i utbildningen handlar om kommunikation och dialog och att utgå från egna erfarenheter, fortsätter hon. 
   – På internatpassen skapar deltagarna en gemensam ”verklighet” som de samarbetar kring via vårt informationsnät. Det är som ett slags laboratorium där de bygger upp en organisation, samtidigt som de får insikter om processer på grupp-, organisations- och individnivå. 
   – Allt det här tillämpas sedan i den egna verksamheten.Dessutom är det underlag för de pm som alla skriver och som sedan diskuteras utifrån den teori de läst. 
   Varje grupp i Karlstad har två utbildare: en teoretiker och en med en fot i praktiken,till exempel en utvecklingsledare,rektor eller forskare. Det ger både framgång och legitimitet. 
   – Eftersom arbetet är processorienterat så lär utbildarna och arbetslagen av varandra, förklarar Lisbet Korp. 
Flera av utbildningsledarna i Umeå forskar själva, så där finns en stark forskningsanknytning och internationella kopplingar till olika motsvarande centra i världen.Det nyttjas både i samband med utbildningsresor inom utbildningen och med gäster inom den. 
   – Vi följer rektorsutbildningens tradition med handledning, seminarier blandat med föreläsningar och eget arbete.Våra utbildarpar består också,som på andra orter, oftast av både personer med rektorserfarenhet och lärare och forskare med universitetsanknytning, säger Olof Johansson. 

Så var det den eviga frågan om pengarna. Räcker de verkligen? 
   Ja. Alla fem rektorsutbildningarna klarar budget, ibland kanske tack vare att kommunerna köper utbildningar. Och alla får lika mycket. 
   – Vi delar tillsammans upp de pengar vi får från staten utifrån antal platser sedan Umeå fått extra tilldelning med tanke på deras stora resekostnader, berättar Ingvar Nordström vid Växjö universitet. 
   Men Olof Johansson i Umeå tycker att frågan är fel ställd. 
   – Universitet och högskolor är myndigheter och gör all sin verksamhet inom gällande budgetramar. 

Mål för utbildningen: 
Efter rektorsutbildningen ska deltagarna:
 – utifrån demokratiska principer och med hänsyn till individers integritet och lika värde förmå att leda och utveckla skolan samt kunna hävda barns och elevers rätt till den utbildning styrdokument garanterar 
   – förmå att arbeta med organisationens lärande mot bättre måluppfyllelse med fokus på barns, elevers, medarbetares och eget lärande 
   – förstå skolan som lärande organisation, rollen som chef och ledare i en politiskt styrd verksamhet samt ha insikter i hur styrning inom stat och kommun påverkar skolan 
   – förstå skolans roll i samhället, kunna arbeta enligt skolväsendets uppdrag, kunna förhålla sig professionellt till de nationella och kommunala målen och ha utvecklat egna mål och egen strategi 
   – kunna förklara och argumentera för skolans nationella och kommunala mål samt kunna leda medarbetarnas arbete att tolka målen och analysera deras konsekvenser för den egna skolan och kommunen 
   – förmå att i tal och skrift genom ett dialogiskt förhållningssätt kunna leda och utveckla verksamheten mot bättre måluppfyllelse – kunna analysera och synliggöra skolans mål i förhållande till skolans traditioner och kultur samt omvärld och samhällsförändringar 
   – tillsammans med medarbetarna kunna använda olika metoder för uppföljning och utvärdering samt utifrån resultaten kunna dra slutsatser om verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov 
   – på ett pedagogiskt sätt kunna konkretisera verksamhetens villkor och hävda dess behov för barn, elever, föräldrar, medarbetare, omvärlden och skolans styrelse. (Källa: Myndigheten för Skolutveckling) 

Garanti för utbildningen:
 Rektorsutbildning med garanti för likvärdighet och kvalitet Utgångspunkten för rektorutbildningen är att staten ansvarar för en likvärdig utbildning; rektor är garant för likvärdighet, rättssäkerhet och kvalitet. 
  Rektorsutbildningen är processinriktad och bygger på deltagarnas erfarenheter. Den fördjupade kunskapen om skolans uppdrag ska leda till ett målinriktat, demokratiskt lärande och kommunikativt ledarskap och en utvecklad verksamhet. 
  Djupare förståelsen gör rektor bättre rustad att utöva sitt ansvar enligt läroplaner och övriga författningar. Rektor ska också kunna förklara verksamhetens villkor och hävda dess behov inför uppdragsgivarna. 
  Utbildningsledarskapet bygger på läroplansuppdraget; människors olikheter ska beaktas och var och en ska utvecklas efter sina förutsättningar. Kränkningar är uteslutna. Eleverna ska utvecklas tankemässigt, socialt, känslomässigt, estetiskt och fysiskt till kunniga och säkra medborgare. 
  Under rektors ledning ska lärmiljön utmana och stöda utveckling; skolan behöver inriktas på att lära om eleverna och pröva hur den bäst ska utformas för att passa alla olikheter – och bli en lärande organisation. 
  Med personligt mod och engagemang ska medarbetarna stimuleras och motiveras att samverka mot läroplanens mål; samtliga elever ska ges möjlighet att nå goda resultat. 
  Rektor ska initiera uppföljning och utvärdering. För kvalitetsbedömningar behöver rektor söka och analysera samband mellan vad som görs och de resultat som uppnås 
  Utbildningen riktar sig till nyutnämnda rektorer inom alla läroplansstyrda verksamheter och bedrivs på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling utifrån riktlinjer utarbetade av Skolverket. 
  Staten står för utbildningskostnaderna och deltagarnas arbetsgivare för logi, resor och litteratur. 
  Syftet är att lära om och för yrket som rektor samt att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och dess betydelse för att utveckla skolan i riktning mot läroplansmålen. 
  Utbildningen betonar en aktiv handlingsinriktad pedagogisk ledning. Deltagarnas egna erfarenheter är viktiga utgångspunkter för innehåll och uppläggning. 
  Deltagare och utbildare möts på internat, vid seminarier och handledningstillfällen. Mellan utbildningstillfällena används konferenssystem. Även litteraturstudier och tillämpningsuppgifter ingår 

(Källa: Myndigheten för Skolutveckling) 

Skiftande kvalitet på hemsidorna:

 Innehållet i rektorsutbildningarnas hemsidor är av skiftande kvalitet. Och att komma dit via varje lärosätes startsida kräver i några fall en hel del tålamod. 
  Uppsala, Göteborg och Karlstad kan man hitta via sökfunktionen. 
  Utbildningsledare Anita Hård af Segerstad i Uppsala säger att sidan kunde vara bättre; den är inte helt uppdaterad när det gäller deras övriga uppdrag. 
  – Den funkar, den är en ren informations- och kontaktsida med blanketter och annat. Men den är inte interaktiv. 
  Här, liksom på de andra utbildningarna, använder deltagarna First Class eller liknande program. 
  På flera ställen måste den som söker själv lista ut vilken fakultet, institution eller liknande rektorsutbildningen tillhör. 
  I Malmö är lärarutbildningen rätt väg till rektorsutbildningens fullmatade sidor. 
  I Linköping är det institutionen för beteendevetenskap, vilket kanske inte är det första man tänker på. Där är texten på hemsidan en förkortad version av rektorsutbildningens 20-sidiga utbildningsdokument 
  Växjö universitet startade rektorsutbildningens hemsida 2002, när man fick uppdraget att utbilda rektorer. 
  – Men vi har aldrig hittat formen, och vi vet inte hur mycket kraft vi ska lägga på den med tanke på att utbildningen utreds, säger utbildningsledare Ingvar Nordström. 
  Karlstads sida uppdateras regelbundet, och nätet används flitigt för kommunikation om de seminarier som ingår i utbildningen, berättar utbildningsledare Lisbet Korp. 
  – Och så har vi så kallade spaningar, som berättar om forskning, projekt och annat intressant som händer. Det uppskattas inte minst i små kommuner som inte har så stora möjligheter att driva utvecklingsarbete. 
  I Stockholm har Myndigheten för skolutveckling hand om rektorsutbildningen, men deras hemsida går inte att hitta via myndigheten. För tillfället är sidan dessutom stängd i väntan på den nya utbildningen. 
  Och den som letar efter Umeås rektorsutbildning på universitetets startsida riskerar att få gråa hår. Vägen går nämligen via Samhällsvetenskapliga fakulteten och Statsvetenskapliga institutionen 
  Därifrån klickar man på Centrum för skolledarutveckling – bara för att mötas av beskedet ”Svensk version ej tillgänglig ännu”. 
  Till slut hamnar man på en sida med information om rektorsutbildningen. På engelska. 
  – Sidan är under revidering. Besök den igen senare i januari, säger Olof Johansson. 
  Att rektorsutbildningen här ligger under statsvetenskapen hänger ihop med att Umeå universitetet 1993 startade Centrum för skolledarutveckling, där rektorsutbildningen ingår, med bas inom institutionerna för pedagogik och statsvetenskap. Koppling till två institutioner sågs då som något bra och eftersträvansvärt och som ett uttryck för samarbete. 
  Från början var Centrum placerat direkt under universitetets rektor. Efter en omorganisation tillhör det samhällsvetenskapliga fakulteten, eftersom Olof Johansson är ”bärare av kontraktet” och professor i statsvetenskap. 
  – Men i ledningsgruppen finns representanter från pedagogiska institutionen och fakulteten för lärarutbildning samt en skoldirektör från vart och ett av våra fyra län, påpekar han. 

Rektorsutbildningen från norr till söder: 

Olof Johansson, Umeå NORRA REGIONEN Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen, Centrum för skolledarutveckling Område: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Utbildningschef: Olof Johansson, 090-786 78 12, 070-626 19 94 olof.johansson@pol.umu.se Administration: Gunilla Lindström, 090-786 78 14 gunilla.lindstrom@pol.umu.se Umeå universitet 901 87 Umeå 
www.pol.umu.se www.pol.umu.se/cpd/index_sve.html
www.pol.umu.se/CPD/ 
http://www.pol.umu.se/CPD/English/index.shtml 

Anita Hård af Segerstad, Uppsala MELLANSVENSKA REGIONEN Uppsala universitet, Institutionen för lärarutbildning Område: Gävleborg, Uppsala län, Västmanland, Södermanland samt kommunerna Danderyd, Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands- Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Utbildningschef: Anita Hård af Segerstad, 018-471 76 08, 070-425 01 48 Anita.Hard@rut.uu.se Administration: Kerstin Broman, 018-471 76 10 Kerstin.Broman@rut.uu.se Helena Breding, 018-471 63 36 Helena.Breding@rut.uu.se Uppsala universitet Rektorsutbildningen 750 02 Uppsala 

Lisbet Korp, Karl NORDVÄSTRA REGIONEN Karlstads universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap (i samverkan med Högskolan Dalarna) Område: Dalarna, Värmland, Örebro län samt kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud och Åmål. Utbildningschef: Lisbet Korp, 054-700 14 08, 070-692 01 44 Administration: Katrin Dahlin, 054-700 14 06 Rektorsutbildningen Karlstads universitet 651 88 Karlstad www.rut.kau.se 

Östra regionen Myndigheten för skolutveckling, Stockholm Område: Gotland och kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Lidingö, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Stockholm, Södertälje, Tyresö, Värmdö. Utbildningschef: Gunnar Graff, 08-5277 8139, 070-593 44 00 Administration: Inger Lise Lindholm, 08-5277 8118 inger.lise.lindholm@skolutveckling. se Myndigheten för skolutveckling Rektorsutbildningen 113 35 Stockholm rut.skolutveckling.se/stockholm www.rut.uu.se 

Hans Mehrstam, Linköping SYDÖSTRA REGIONEN Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap Område: Östergötland samt Jönköpings och norra Kalmar län. Utbildningschef: Hans Mehrstam, 013-28 40 61, 070-528 40 60 hanme@rut.ibv.liu.se Administratör: Ingun Wildrot-Tjädermo, 013-28 40 60 ingwi@rut.ibv.liu.se Rektorsutbildningen IBV, Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING www2.liu.se/ibv/rut/om_rektorsutbildningen 

Västra regionen Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga institutionen Område: Västra Götaland (utom kommunerna Bengtsfors, Ed, Mellerud och Åmål) samt norra Hallands län. Utbildningschef: Monica Hallborg, 031-773 27 71, 070-550 30 45 monica.hallborg@rut.gu.se Administratör: Anna-Lisa Wallgren, 031-773 27 52 anna-lisa.wallgren@rut.gu.se Rektorsutbildningen Göteborgs Universitet Box 100, 405 30 Göteborg www.ped.gu.se/rut/index.htm 

Ingvar Nordström, Växjö SYDVÄSTRA REGIONEN Växjö universitet Område: Kronoberg och Blekinge samt kommunerna Borgholm, Emmaboda, Halmstad, Hylte, Kalmar, Laholm, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Tf utbildningschef: Ingvar Nordström, 0470-70 81 92, 070-392 53 65 Administratör: Ingela Bengtsson, 0470-70 80 01, 070-417 01 23 Rektorsutbildningen Växjö universitet 351 95 Växjö www.vxu.se/rektorsutbildningen 

Södra regionen Malmö högskola Område: Skåne. http://www.mah.se Utbildningschef: Marie Hersvall, 040-665 80 91 marie.hersvall@lut.mah.se Administratör: Karin Wivesson, 040-665 80 90 karin.wivesson@lut.mah.se Rektorsutbildningen Malmö Högskola 205 06 Malmö www.mah.se och klicka på Lärarutbildningen —> Skolutveckling och ledarskap -–-> Rektorsutbildningen 

LENNART NILSSON 

ur Lärarförbundets Magasin