Läs senare

”Olagligt hyra in lärare”

Att hyra in lärarvikarier från bemanningsföretag kan strida mot skollagen. Det säger Ingela Fehér, skoljuridisk expert. Varken Skolverket eller Skol­inspektionen vill uttala sig i frågan.

av Per Hagström
24 aug 2018
24 aug 2018
Skoljuristen Ingela Fehér menar att det oftast är otillåtet för grund- och gymnasieskolor att hyra in lärare. Foto: Kristina Sahlén

Tidigare i år slog Skolinspektionen fast att rektorer i grundskolan måste vara anställda av huvudmannen och att de inte kan hyras in från bemanningsföretag. Flera ­läsare har vänt sig till Chef & Ledarskap och undrat vad som i så fall gäller för hyrlärare. Är de också olagliga? Vi tog frågan vidare till juristen ­Ingela Fehér, expert på skol­juridik och en av dem som först ifrågasatte systemet med hyrrektorer. Även inhyrning av lärare strider mot skollagen i många fall, anser hon.
– Om vi talar om grund- och gymnasieskolan är det otillåtet i de flesta ämnen.

En huvudman som hyr in en lärarvikarie från ett bemanningsföretag lägger ut en del av skolans undervisande verksamhet på entreprenad, enligt henne. I grund- och gymnasieskolan är det i stort sett bara tillåtet när det gäller ”uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen”.
– Grundregeln är att huvudmannen ska ha anställda lärare för att få en kontinuitet i undervisningen.

Så säger lagen

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person.

Källa: 23 kap. 3 § skollagen

Det finns bara några få ­undantag i lagen. Gymnasieskolor kan till exempel hyra in lärare för att undervisa i yrkes­inriktade och estetiska karaktärsämnen. Och friskolor får lägga ut modersmålsundervisning och studiehandledning på privata företag, för att nämna ett annat exempel.

Trots de juridiska oklarheterna är uthyrning av lärar­vikarier en växande bransch. Enligt en granskning gjord av tidningen ETC har de fem största bemanningsföretagen med inriktning mot skola vuxit med 82 procent de senaste fyra åren och statistik från Stockholms stad visar att staden har hyrt in lärarvikarier för hundratals miljoner kronor på senare år.

Ett av bemanningsföretagen i Stockholm är Pedagogpoolen där Peder Hagen är vd.
– I lägre årskurser handlar det om klasslärare och i högstadiet eller gymnasiet är det ämneslärare. Det kan vara skolor som behöver vikarier i tyska, svenska eller fysik.

Han tycker att man måste göra skillnad på inhyrning av rektorer och inhyrning av lärare eftersom det handlar om korttidsvikariat i lärarnas fall.
– Så mycket som 98 procent av de här uppdragen är kortare än två veckor. Det är något annat än om du hyr in en rektor för en termin eller två.

Men enligt juristen Ingela Fehér har längden på uppdragen ingen betydelse juridiskt.
– Nej, det spelar ingen roll när man tittar på entreprenadreglerna. Jag förstår att det är ett praktiskt problem för huvud­män att alltid ha egna vikarier standby men lag och förarbeten gör ingen skillnad på korta och långa inhopp.

Vikarieförmedlingen heter ett annat företag i branschen. Vd:n Marja Witt tycker inte att företagets tjänster kan kategoriseras som undervisning på entreprenad.
– Entreprenad handlar om att lägga ut hela undervisningen i ett ämne från ax till limpa. Våra vikarier hoppar bara in några dagar och följer då den undervisningsplan som den ordinarie läraren har bestämt.

Inte heller det är ett hållbart argument, enligt juristen ­Ingela Fehér.
– En lärarvikarie får ändå anses ägna sig åt uppgifter hänförliga till undervisning, vilket är det mycket vida begrepp som används i lagen.

En ytterligare komplikation är att lärare också ägnar sig åt myndighetsutövning, vilket inte kan överlåtas till privata aktörer hur som helst. Förutom betygsättning kan det handla om utvisning av elever ur klassrummet, beslut om kvarsittning och beslag av ordningsstörande föremål. Marja Witt, vd på Vikarieförmedlingen, är medveten om detta och instruerar därför sina anställda att inte utföra den typen av uppgifter.

– Våra lärarvikarier kan inte göra sådant alls utan måste tillkalla ordinarie personal i de situationerna.

Enligt juristen Ingela Fehér kan detta vara ett sätt att komma runt grundlagens förbud mot myndighetsutövning på entreprenad. Samtidigt kan det vara svårt att få till i praktiken, till exempel om en vikarie behöver göra ett akut ingripande. Och hur det än är med den saken återstår själva grundproblemet, det vill säga att uppgifter hänförliga till undervisning inte får läggas ut enligt skollagen.

Hur har den här branschen kunnat växa sig så stor om det som regel är olagligt att hyra in lärare?
– Det kan nog finnas en okunskap om vad entrepre­nadreglerna innebär. Sedan finns det skolor som ställs inför dilemmat att antingen ge undervisning med en behörig inhyrd lärare eller att anställa en obehörig. I båda fallen riskerar man att bryta mot regler i skollagen, säger Ingela Fehér.

Chef & Ledarskap har varit i kontakt med både Skolinspektionen och Skolverket för att få ett klargörande. Men ingen av myndigheterna vill uttala sig. Skolinspektionen hänvisar till att man bara har prövat frågan om hyrrektorer och inte inhyrda lärare. Skolverket ­säger sig behöva prioritera de juridiska frågeställningar som måste hanteras inom ramen för olika regeringsuppdrag.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com