Läs senare

Om bristvaran som är vårt viktigaste redskap – tiden

LItteraturFör att ett team ska känna stark tillit till varandra behöver man lägga tid på att verkligen känna varandra. Det hävdar Frida Lundh i boken Cirkulärt ledarskap som behandlas i denna litteraturkrönika.

15 mar 2019
Peter Fowelin är lärare, organisationskonsult och skribent med inriktning på ledarskapsfrågor.

För en tid sedan träffade jag en grupp erfarna skolledare som jag handleder. Som vanligt inledde vi med en runda där var och en fick säga vilket ärende de hade med sig. Jag minns inte alla teman som nämndes, bara att en av deltagarna sa att hon egentligen skulle vilja prata om sin arbetssituation. Då gick det som en stöt genom rummet och stämningen blev allvarlig.

En annan av gruppens deltagare fyllde i och uttryckte samma behov, men sa att hon trodde att det skulle bli för känslosamt att ta upp det helt oförberett. ”Nu gäller det bara att bita ihop fram till jul”, sa någon. Och gruppen bestämde sig för att lämna ämnet för den här gången.

I boken Drömchef eller stressmakare av Maria Gerlofson är hållbart ledarskap det underliggande temat: Hur skapar vi en arbetsmiljö där alla, inklusive man själv som ledare, mår bra och där verksamhetens mål uppnås utan att alla rusar in i väggen? Maria Gerlofson är konsult och ledarcoach med lång erfarenhet av att skriva om ledarskap, både som journalist och i ett par tidigare böcker. Den här boken har sin upprinnelse i ett inlägg på Linkedin som Gerlofson skrev med just rubriken ”Drömchef eller stressmakare” – ett inlägg som spred sig som en löpeld.

Syftet med inlägget var att ge råd och tips om hur en ledare ska göra för att skapa en välfungerande arbetsplats. Det är grundtanken även med hennes bok: att sprida kunskap hämtade från forskning kring ledarskap, psykologi och hjärnforskning, främst för nyare chefer och för dem som inte har genomgått ledarutbildning. Utgångspunkten är att det som främst hämmar utvecklingen hos både individer och organisationer är just stress.

Maria Gerlofson

Drömchef eller stressmakare – 9 vägar till hållbart ledarskap

Liber (2018)

 

Frida Lundh

Cirkulärt ledarskap – får förändring att hända och chefen att hålla

Liber (2018)

För den erfarna skolledare som fått sin dos av statlig rektorsutbildning bjuder boken inte på omvälvande insikter om hur man bäst leder. Att leda pedagoger på en förskola eller skola ställer också delvis andra krav än ledarskapet i företag och traditionella organisationer, som Gerlofsons bok främst riktar sig till. Men när jag tänker på min handledningsgrupp tycker jag ändå att boken har poänger. Gerlofson påpekar nämligen att du som ledare ”främst ska vara en drömchef till dig själv och inte vara en inre perfektionistisk slavdrivare”.

Alla råd och tips som handlar om vad vi som ledare ska göra för att minska stressen hos våra medarbetare kan vi därmed också rikta mot oss själva: Lyssnar jag på mig själv lika bra som jag lyssnar på mina medarbetare? Finns det administrativt arbete som jag borde prioritera ned, på samma sätt som jag hjälper min personal att prioritera? Upplever jag det som åläggs mig uppifrån som meningsfullt och i linje med mina värderingar? Och så vidare. Med det perspektivet är det här en bok som inte bara påminner oss om hur vi som ledare ska leda, utan också är en användbar checklista för de krav vi som ledare kan ställa på våra chefer, så att inte de blir våra stressmakare.

En bok på samma tema som Gerlofsons är Frida Lundhs Cirkulärt ledarskap. I båda böckerna betonas att varje ledare ska ta sig tid till återhämtning och reflektion, att en god ledare är en person som lyssnar aktivt, kommunicerar väl, samverkar och inkluderar medarbetarna samt har förmågan att prioritera. Lundhs term ”cirkulärt ledarskap” är en flört med begreppet cirkulär ekonomi, som handlar om att skapa långsiktigt hållbara ekonomiska modeller där fokus ligger på kretslopp. För Lundh handlar det också om att vi ska hålla över tid på ett personligt plan. Cirkulärt ledarskap kan därmed sägas vara en synonym till hållbart ledarskap, ett begrepp som även finns i undertiteln till Gerlofsons bok.

Lundh har gedigen ledarerfarenhet från näringslivet, och bokens inledande resonemang tar fasta på förändringstrycket i dagens företag. Hennes fokus är det privata näringslivet, men mycket av det hon tar upp kan direkt översättas till en skolledares verklighet, även om formen är den traditionella managementsbokens. Så för den som inte störs av att hennes exempel hämtas från företagsvärlden har hon intressanta saker att säga om hur vi som ledare kan vända oss inåt och ta reda på vilka drivkrafter, värderingar, styrkor och svagheter vi har. Man får en känsla av att Lundh till skillnad från många andra managementförfattare har gjort jobbet med sig själv när hon skriver om hur vi lyssnar inåt, sätter gränser och stärker vår ”innersta, djupaste självkänsla” för att förverkliga vårt personligt hållbara ledarskap.

Ytterligare ett tema som Gerlofson och Lundh har gemensamt är hur vi som ledare skapar effektiva team. Jag tillhör inte dem som anser att om bara ledare i offentlig verksamhet lärde sig företagsvärlden så skulle allt ordna sig, men på den här punkten finns en hel del att lära därifrån. Jag märker i mina kontakter med skolor att många skolledare inte har förstått hur viktigt det är att skapa effektiva, sammansvetsade ledningsteam, liksom att ge rätt stöd åt arbetslagsledare, förstelärare och andra nyckelpersoner. Eller så finns insikten men inte kunskaperna om hur det görs.

Lundhs avslutande kapitel handlar just om att leda andra samt om att skapa en förändringskompetent organisation. Hon ger konkreta råd om kommunikation, feedback, coachning m.m. som känns igen från andra böcker. Men kärnan i det hon vill förmedla är återigen det personliga: utan tilliten till en ledare kommer man ingen vart med sina medarbetare. Och då finns inga genvägar: ”För att ni i ert team ska kunna känna stark tillit till varandra behöver ni lägga tid på att verkligen lära känna varandra”, betonar hon. Om det görs på rätt sätt blir belöningen förtroende, engagemang och ansvarstagande. Allt det vi vill uppnå, men som långt ifrån alla lyckas med. Och det är just tid och tålamod som krävs – det som i dag är den största bristvaran.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com