Läs senare

Rektorer arbetar med fel saker

Vad skulle hända om rektorer tog Skolinspektionen på allvar och fokuserade på de uppgifter som man anser vara de största bristerna? Det frågar Ulf Tornberg efter att ha läst inspektionens rektorsgranskning.

04 feb 2011

Debatt Jag läste Skolinspektionens rektorsrapport Rektors ledarskap här om veckan och funderade över de punkter man menade behöver förbättras i skolan. Samtliga punkter handlade om långsiktigt och strategiskt arbete för att utveckla elevers lärande, uppföljning och analys av resultat och kontinuerlig kompetensutveckling av personalen, det vill säga sådant man som rektor gärna vill betrakta som sina främsta uppgifter.

Som rektor befinner man sig dock ständigt i konflikt med att å ena sidan klara ut alla de små problem som skolvardagen förser en med och å andra sidan ta sig an de, enligt rektorsrapporten, större och viktigare lyfta-blicken-uppgifter man där anger. Den dagliga verksamheten måste ju fungera; elevers scheman måste stämma, arbetslag coachas, elevärenden hanteras, konflikter lösas, kollegor stödjas och tusen andra saker på ett relativt detaljstadium, samtidigt som man ska ha tid, ork och lust att blicka framåt, se mönstren, lägga upp långsiktiga strategier för elevers lärande, personalens kompetensutveckling och dessutom ha tid att inspirera och stödja medarbetare, delta i undervisningen och följa upp verksamheten i alla dess delar.

De förbättringsområden som Skolinspektionen anger i rapporten har till vissa delar sin motsvarighet i den forskning som försökt definiera framgångsfaktorer för elevers lärande, vilket är intressant att konstatera. Här finner vi begrepp såsom självvärdering, feedback, formativ bedömning och metakognition. Viktigt för elevers lärande och viktigt för skolors utveckling.

Delaktighet tycks vara ett nyckelbegrepp, både vad gäller elevers lärande, pedagogers professionsutveckling och rektors arbete med skolutveckling.

En slutsats av rapporten måste rimligen bli att rektorer sysslar med fel saker i sin skolvardag. På samma sätt som elever ofta ägnar för mycket av sin tid åt memorering och reproduktion snarare än förståelse, tillämpning, analys och metakognitivt tänkande och på samma sätt som många pedagoger lägger ner oproportionerligt mycket tid på rättning och kontroll av elevers memorering – på samma sätt verkar rektorer känna sig tvingade att använda sin tid till rätt mycket ovidkommande uppgifter på detaljnivå.

Vad skulle hända om rektorer tog Skolinspektionen på allvar och fokuserade på de uppgifter som rapporten anser vara de största bristerna? Skulle verksamheten haverera, skolvardagen kollapsa och lärandet upphöra? Antagligen inte, möjligen skulle verksamheten inte fungera lika friktionsfritt i ett kortare perspektiv, men sannolikt skulle det inte innebära någon större katastrof. På sikt skulle det däremot med säkerhet betyda en hel del för skolans utveckling om rektor kunde fokusera ”det långsiktiga utvecklingsarbetet, skolans ledningsstruktur och funktionalitet, utveckla arbetsformer för att kunna följa upp, utvärdera och ge återkoppling till lärare på den direkta undervisningen och forma och främja en kultur i skolan som inspirerade och stimulerade lärare till delaktighet och ansvarstagande i förbättringsarbetet.”

Så varför inte bara göra som Skolinspektionen, och forskningen, säger? Varför inte bara ta initiativet, ta sig tid att reflektera över sin verksamhet och skapa manöverutrymme att implementera sina idéer om lärande och ledarskap, låta sina medarbetare få bli verkliga medskapare i utvecklingsarbetet och ge eleverna tillgång till en sann konstruktivistisk undervisning och bli aktivt delaktiga och medvetna om sin egen kunskapsutveckling.

För att fullfölja ordningen – med elever, lärare och rektorer på samma bana – borde inte också kontroll-myndigheten arbeta mer formativt och mer feedforward?

Tyck till

Är du arg på något? Eller har du en fråga du vill diskutera med dina kollegor? En fundering du vill dela med dig av?

Skriv ett debattinlägg eller en insändare till chefochledarskap@lararforbundet.se

ur Lärarförbundets Magasin