Läs senare

Så kan förskolor bli bättre på inkludering

InkluderingFortbildning, handledning och en plan som går att följa upp. Det är några av forskaren Johanna Lundqvists råd för inkluderande arbetssätt.

23 maj 2017
Johanna Lundqvist.

Johanna Lundqvist, lektor i specialpedagogik, har studerat vägen från förskola till skola för barn i behov av stöd och deras kamrater. Hennes avhandling, som kom 2016, visar att en del förskolor brister i sitt arbete med inkludering.

Vad beror det på?
– Det behöver inte nödvändigtvis bero på personalen, det är själva ramfaktorerna som påverkar och styr. Förskolechefer behöver tänka på att ge sin personal goda förutsättningar att tillgodose barns olika behov: att barngrupperna på de inkluderande förskolorna inte blir för stora och att personal erbjuds fortbildning om inkluderande undervisning och arbetssätt.
– Förskolorna skulle också kunna öka kvaliteten genom att skriva ned en plan för hur man tänker sig inkluderingen. Då blir det lättare att göra förbättringar och se om man nått sina mål när man ska utvärdera verksamheten. Det blir också lättare för förskolechefen att se vilka resurser som behövs.

Hur arbetar förskolorna med barn i behov av stöd?
– De flesta av de åtta förskolor jag besökte använde sig av full inkludering – att barnen i behov av stöd deltog i samma rutiner, lekar och aktiviteter som de andra barnen. En förskola använde sig av deltidsinkludering, där barn i behov av stöd deltog i aktiviteter tillsammans med de andra barnen men även hade regelbundet stöd vid sidan om. Sedan var det en förskola som använde sig av integrerade aktiviteter, där barnen i behov av stöd utgjorde en egen grupp men regelbundet träffade barn på en annan förskola.

Vad har du för råd till förskolechefer när det gäller inkludering?
– De behöver värna att kunskaperna om inkluderande arbetssätt och stödinsatser fördjupas. Det kan ske genom fortbildning men också genom att personal som arbetar på inkluderande förskolor möts och delar erfarenheter med varandra. Personalen behöver också ha tillgång till rådgivning och handledning från exempelvis en specialpedagog så att de tillsammans kan planera, genomföra och utvärdera det inkluderande arbetet och förebygga exkludering.

ur Lärarförbundets Magasin