Ingår i temat
Facklig samverkan
Läs senare

Samverkan – bra men sårbart

En ny rapport visar att lokal samverkan baserad på det centrala avtalet FAS 05 fungerar väl på flera håll. Men tidspress och dålig kommunikation är hinder.

01 Feb 2016

Illustration: Robert Nyberg

Sveriges Kommuner och Landsting har gjort nedslag i olika delar av landet för att följa upp det centrala avtalet FAS 05:s genomslag lokalt. Deltagare i sju samverkansgrupper har djup-intervjuats. Rapporten visar att de flesta är nöjda med att fackliga företrädare är med i ett tidigare skede i beslutsprocesser än vad som var vanligt i den traditionella MBL-strukturen. Men samverkanssystemet kan vara sårbart.
– Det fungerar ofta väl så länge de som har skrivit avtalet sitter kvar. När de sedan försvinner riskerar allt att hamna i gamla vanliga hjulspår igen, säger Anders Johansson, ombudsman på Lärarförbundet och expert på samverkansfrågor.Rapporten lyfter även fram andra bekymmer. Samverkan fungerar ofta relativt väl på den egna beslutsnivån, men sämre mellan de olika nivåerna, som förvaltningsnivå och rektorsnivå. Ofta kan en skolledare vara överens med det fackliga ombudet om problemen – bekymren uppstår när dessa ska kommuniceras uppåt och sedan återkopplas ner.

Ett annat problem är svårigheten att få fler medarbetare delaktiga, samt att få fackligt anslutna att åta sig förtroendeuppdrag. Tidspress är ett hinder.

Samverkan enligt FAS 05 baserar sig på medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen och de intervjuade tror att dessa lagar behövs som ”skyddsnät och trampolin”. FAS 05 förespråkar att arbetsgivare och fack ska sträva efter att nå enighet inför ett beslut. Skulle oenighet uppstå på till exempel en arbets-platsträff, kan frågan lyftas ut till den lokala samverkansgruppen.

Vad är då fördelen med samverkan enligt avtal, jämfört med traditionell MBL-förhandling?

– Att medarbetarna ofta får mer information i god tid innan besluten fattas. Beslut ifrågasätts inte i samma utsträckning efteråt, säger Anders Johansson.

Men ett avtal, oavsett hur bra skrivet det är, garanterar inte att besluten är förankrade eller att med­arbetare känner sig delaktiga. En tidigare under­sökning från Lärarförbundet visar att de fackliga ombuden anser att samverkan fungerar lika bra eller dåligt i kommuner som saknar avtal som i sådana som har avtal. Anders Johansson förklarar varför:

– God samverkan handlar minst lika mycket om kultur som om struktur.

Alla artiklar i temat Facklig samverkan (8)

ur Lärarförbundets Magasin