Läs senare

Skolinspektionen uppmanar skolor att ta ströfrånvaro på allvar

06 Dec 2016

Skolorna måste bli bättre på att förhindra omfattande frånvaro bland eleverna, slår Skolinspek­tionen fast i en ny rapport.
När elever börjar utebli från lektioner leder det lätt till omfattande frånvaro utan att skolan tar tag i problemet. I en ny studie konstaterar Skolinspektionen att det i många fall funnits tecken på tilltagande frånvaro redan på mellanstadiet, men att skolledningen inte tagit signalerna på tillräckligt allvar.

18 000 elever

18 000 elever hade upprepad ströfrånvaro under höstterminen 2015. Källa: Skolinspektionen

Myndigheten har granskat elva grundskolors arbete med 15 elever, som alla haft mycket hög frånvaro på högstadiet. En tidigare studie, som Skolinspektionen presenterade i somras, visar att det totala antalet elever i landet som är helt frånvarande minst en månad är cirka 1 700. Vid mättillfället i november 2015 hade drygt 400 av dessa elever varit borta från skolan längre än en termin.

För att kunna minska talen måste ströfrånvaro tas på större allvar, understryker Skolinspektionen. När elever börjar utebli från undervisningen beror det ibland på magont eller huvudvärk, något som i sin tur kan tyda på psykosomatiska besvär eller att eleven inte trivs i skolan. Ett mönster kan vara att elever är frånvarande i vissa ämnen.
– Rektor har alltid det övergripande ansvaret att kontakta vårdnadshavare redan första dan av ogiltig frånvaro. Rektor ska stödja lärarna och se till att de tillsammans med elevhälsan ska kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande med elevernas frånvaro, säger Ann Edvinsson på Skolinspektionen.

ur Lärarförbundets Magasin