Läs senare

Skolverket riktar hård kritik mot Uppsala Kommun

Uppsala kommun får allvarlig kritik för att missförhållandena på Knutby skola fått fortgå trots att Uppsala kommun redan hösten 2001 och därefter fortlöpande fått information om missförhållandena på Knutby skola agerade kommunen inte för att komma tillrätta med situationen på skolan. Skolverket riktar därför allvarlig kritik mot Uppsala kommuns brist på agerande som lett till att elever har kunnat utsättas för allvarliga kränkningar av personal vid skolan. Kommunen har därmed brustit i sitt ansvar att se till att utbildningen genomförs i enlighet med författningarnas bestämmelser.

11 Mar 2004

Uppsala kommun får allvarlig kritik för att missförhållandena på Knutby skola fått fortgå
Trots att Uppsala kommun redan hösten 2001 och därefter fortlöpande fått information om missförhållandena på Knutby skola agerade kommunen inte för att komma tillrätta med situationen på skolan. Skolverket riktar därför allvarlig kritik mot Uppsala kom-muns brist på agerande som lett till att elever har kunnat utsättas för allvarliga kränk-ningar av personal vid skolan. Kommunen har därmed brustit i sitt ansvar att se till att utbildningen genomförs i enlighet med författningarnas bestämmelser.

I en anmälan som inkom till Skolverket den 12 januari 2004 uppger en f.d. lärare vid Knutby skola i Uppsala kommun att det under läsåret 2002/03 funnits ett antal missförhållanden vid skolan. I anmälan anges bl.a. att elever vid skolan utsatts för kränkande behandling av skolpersonal och att elever i behov av särskilt stöd inte fått den hjälp som de behövt.
Skolverket är tillsynsmyndighet för det offentliga skolväsendet. Tillsynsuppdraget går ut på att kon-trollera att huvudmannen, i detta fall Uppsala kommun, genomför utbildningen i enlighet med de bestämmelser som finns i skolförfattningarna. Ansvaret för hur skolverksamheten bedrivs ligger hos huvudmannen.

Skolverkets utredning visar att viss skolpersonal vid upprepade tillfällen använt sig av olika metoder gentemot eleverna för att stävja deras agerande och för att eleverna ifråga skulle visa dem ”lydnad”. Det som framkommit tyder på att dessa åtgärder använts mer eller mindre systematiskt i uppfost-rande eller disciplinärt syfte under en lång tid. Utredningen tyder på att inblandad skolpersonal tolkat elevernas utagerande beteende i första hand som tecken på ”olydnad” och inte som uttryck för elevernas specifika svårigheter och därmed behov av kvalificerat stöd. Det inträffade måste därför ha inneburit uppenbara kränkning av de inblandade eleverna.

I skolförfattningarna uttrycks att skolan ska skapa en arbetsmiljö där alla elever känner trygghet och arbetsro. All personal i skolan är därför skyldig att motverka att kränkande behandling uppstår och om sådan ändå uppkom-mer, ingripa så att den upphör. Passivitet kan i detta sammanhang aldrig accepteras. Skolan måste ta varje uppgift från personal, elever och för-äldrar om kränkning på allvar och vidta åtgärder därefter. I situationer där uppgifter finns om att en elev känner sig kränkt av en vuxen måste detta ses som ytterst allvarligt då eleven genom sin ålder och sin roll står i en beroen-deställning till den vuxne.

Av utredningen framgår inte att vare sig rektorn eller kommunen agerat genom att initiera en un-dersökning om hur de elever som utsatts uppfattat händelserna och om de varit eller är i behov av elevvårdande insatser med anledning av det som hänt. Inte heller är det visat att samtal har förts med alla de elever som varit utsatta. Det är också oklart om alla vårdnadshavarna har informerats och givits möjlighet att delta i gemensamma samtal kring händelserna. Sådana samtal borde ha skett skyndsamt efter de inträffade händelserna. Skolan har upprättade handlingsplaner mot kränkande behandling som är ”framtagna utifrån läroplanens skrivning om värdegrunden”. Skolverket finner det därför anmärkningsvärt att handlingsplanerna inte använts och varit vägledande i arbetet såsom de borde.

Rektorn har i stor utsträckning betraktat det som inträffat som ett resultat av motsättningar inom personalgruppen och har under lång tid agerat för att komma tillrätta med dessa problem men inte lyckats. Kommunen informerades av rektorn redan hösten 2001 och har därefter regelbundet hållits informerad om situationen på skolan. Utredningen visar också entydigt att konsekvenserna av den långvariga konflikt som funnits bland personalen gått ut över verksamheten och fått till följd att enskilda elever har utsatts för upprepade kränkande situationer. Det borde tidigt ha stått klart för kommunen att förhållandena på skolan var så allvarliga att utbildningen inte kunnat genomföras i enlighet med de bestämmelser som gäller för verksamheten.

Kommunen har inte agerat i tid och inte tillräckligt tydligt och kraftfullt för att komma till rätta med missförhållandena på skolan som har inneburit att såväl personal som elever har drabbats.
Skolverket finner därför att kommunen brustit i sitt ansvar.

Skolverkets utredning visar att det hos kommunen finns utarbetade rutiner för hur arbetet med särskilt stöd till eleverna vid skolan ska bedrivas.

Skolverket konstaterar dock att i vissa åtgärdsprogram och anteckningar från uppföljningsmöten saknas uppgifter om när och hur uppföljning och utvärdering av stödåtgärderna ska ske. I vissa andra åtgärdsprogram saknas uppgifter om vilka stödåtgärder som ska vidtas eller vilken skolperso-nal som är ansvarig för detta.

Det är viktigt i arbetet med elever i behov av stöd att åtgärdsprogrammen innehåller tydliga upp-gifter om vilka särskilda insatser som ska vidtas och vem som är ansvarig för att dessa genomförs. Det är också av betydelse att tidpunkter för uppföljning och utvärdering redovisas. Mot bakgrund av detta kan Uppsala kommun inte undvika kritik för brister i de åtgärder som vidtagits för elever i behov av särskilt stöd.

Skolverket vill understryka vikten av att den personal som arbetar med särskilt stöd erbjuds tillräck-lig handledning, stöd och kompetensutveckling. För att kunna anpassa de särskilda stödinsatserna efter varje elevs förutsättningar och behov krävs kvalificerad specialpedagogisk kompetens. Avsak-nad av utbildning och erfarenhet kan vara en bidragande orsak till att skolpersonalen inte kan be-mästra svåra situationer utan istället agerat på ett felaktigt sätt mot eleverna.

Skolverket riktar allvarlig kritik mot Uppsala kommun för att kommunen brustit i sitt tillsynsansvar och inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med missförhållande på skolan och för att förhindra att elever utsattes för kränkande behandling.
Skolverket riktar även kritik mot kommunen för bristande åtgärder avseende elever i behov av sär-skilt stöd.

Skolverket följer upp beslut i vilka det riktas kritik mot en skolhuvudman. Verket avser därför att återkomma till Uppsala kommun inom tre månader för att få en redovisning av vilka åtgärder kommunen vidtagit med anledning av Skolverkets beslut.

För mer information: www.skolverket.se

ur Lärarförbundets Magasin