Ingår i temat
Facklig samverkan
Läs senare

Vad är facklig samverkan?

MBL, AML, APT och FAS. Det är flera förkortningar att hålla reda på för att facklig samverkan ska fungera. Här är en snabbguide.

01 feb 2016

Illustration: Robert NybergVad är facklig samverkan?

Det samarbete mellan arbetsgivare och fack respektive skyddsombud som syftar till att följa medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) samt förtroendemannalagen (FML).
Samverkan kan ses som en väg till att uppfylla dessa lagars krav, att ge arbetstagare information och skapa delaktighet i beslut.

 

Arbetsplatsträff — APT ­
En arbetsplatsträff kan spela helt olika roller, beroende på hur det lokala sam­arbetsavtalet ser ut och fungerar. På vissa arbetsplatser kan APT fatta beslut, på andra lyfts beslut till en samverkansgrupp eller till en mer traditionell MBL-förhandling.

Två viktiga lagar
Det finns vissa skillnader i hur samverkan ska se ut enligt de olika lagarna. Ofta slås dessa ihop inom samma process. Men det är värt att känna till skillnaderna mellan MBL och AML.

Samverkan enligt MBL
Enligt Medbestämmandelagen (MBL) ska arbetsgivaren förhandla med arbets­tagare innan arbets givaren fattar viktiga beslut om förändring av arbets- eller anställningsförhållanden. Arbetsgivaren ska också ge fortlöpande information om hur verksamheten utvecklas ekonomiskt liksom om riktlinjer för organisationen.

Samverkan sker mellan arbetsgivaren och en arbetstagarorganisation, till exempel företrädare för Lärarförbundet. 
MBL är inte tvingande på samma sätt som AML, utan formerna kan ändras med kollektivavtal om det gynnar arbetstagaren.

Samverkan enligt AML

Arbetsmiljölagen (AML) reglerar arbetsgivarens skyldigheter att förebygga olycksfall och ohälsa samt hur sam- verkan ska ske mellan arbetsgivaren och medarbetare, skyddsombud och elevskyddsombud.
AML är en tvingande lagstiftning. Parterna kan förhandla om hur arbetet ska genomföras, men det befriar inte arbetsgivaren från lagens krav.
Om ett beslut kan innebära fara för medarbetares hälsa kan skydds ombudet anmäla arbetsgivaren till Arbetsmiljö­verket som då är skyldigt att undersöka om arbetsgivarens agerande bryter mot lagen (så kallad §66 A-anmälan).

FAS 05 – det centrala samverkansavtalet

FAS står för Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan. Det är ett centralt ramavtal för facklig samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer inom kommunal och offentlig sektor, bland andra Lärarförbundet.
Målet med avtalet är att skapa ”förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla medarbetare”.
Lokala avtal kan bygga på FAS 05. Läs mer om hur det fungerar på sidan 32 och på www.suntarbetsliv.se

Alla artiklar i temat Facklig samverkan (8)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com