Läs senare

Vad är lovlig och olovlig frånvaro?

JuridikJuridik. En av förändringarna i den nya skollagen gäller hur skolorna
ska hantera olovlig frånvaro i skolan. De nya reglerna innebär
att olovlig frånvaro ska skrivas in i betygen – dock inte i slutbetygen.

I den nya gymnasieförordningen (2010:2039) står det: ”Eleverna ska få ett utdrag ur betygskatalogen minst två gånger per läsår, dock tidigast då eleven har avslutat en kurs. Utdraget ska i förekommande fall innehålla uppgift om omfattningen av den frånvaro som eleven har haft utan giltigt skäl under terminen.”
Bild: Fredrik HjerlingBåde grund- och gymnasieskolor – oavsett huvudman – kommer att omfattas av den här förändringen. Men den olovliga frånvaron ska inte finnas med i slutbetygen. Bestämmelserna ska börja tillämpas från och med höstterminen 2011.

Frånvaro kan avse såväl undervisning som annan skolverksamhet som ingår i utbildningen. Som giltiga skäl för frånvaro räknas bland annat sjukdom, beviljad ledighet eller befrielse från undervisningen i enlighet med skolförfattningarna. Olovlig frånvaro är alltså all annan frånvaro utan sådant giltigt skäl.

Den elev som på grund av sjukdom eller någon annan anledning inte kan komma till skolan ska snarast anmäla det till skolan. Skolan ska upprätta regler för hur en sådan anmälan ska gå till. I och med att uppgiften om frånvaro kommer med i betygen blir det extra viktigt att skolan har sådana rutiner att elever och vårdnadshavare får möjlighet att kontrollera uppgifter om olovlig frånvaro så att felaktigheter kan rättas till. Skolan måste bidra till att klara ut vad som är orsaken till frånvaron och om frånvaron anmälts på det sätt som anvisats.

Skolinspektionen har när det gäller införandet av olovlig frånvaro i terminsbetygen framhållit att det är viktigt att skolorna får tydliga anvisningar för när frånvaro ska betraktas som lovlig eller olovlig. Inspektionen lyfter fram ett par situationer då det i formell mening skulle kunna bli fråga om olovlig frånvaro, men då det inte skulle framstå som rimligt att notera den som olovlig. Ett exempel är när en elev är sjuk men vårdnadshavaren har missat att anmäla frånvaron. Ett annat exempel är att skolan inte har lyckas förhindra att en elev utsätts för kränkande behandling och att eleven av den anledningen inte kommer till skolan. Ytterligare ett exempel lyfts fram av Diskrimineringsombudsmannen (DO) och gäller bristfälliga stöd- och anpassningsåtgärder för elever med funktionsnedsättning, något som kan ge upphov till omfattande frånvaroproblematik.

I många fall kan det alltså vara svårt för skolan att avgöra om det har varit fråga om lovlig eller olovlig frånvaro. I en del fall kan det bli aktuellt för skolan att begära att en elev uppvisar ett läkarintyg eller på annat sätt styrker sjukdom. Detta är inte minst viktigt på gymnasiet där olovlig frånvaro kan få konsekvenser för studiehjälp och i vissa fall innebära att en elev anses ha hoppat av från utbildningen. Eleven kan inte tvingas till läkarundersökning men ett läkarintyg kan ha betydelse för hur frånvaron bedöms. Det är också viktigt att tänka på att skolan inte får förorsaka frånvaro till exempel genom att tillämpa rutiner som innebär att elever som kommer för sent utestängs från återstoden av det undervisningspass som de har rätt till.

Skolverket skriver: ”Det är läraren som bedömer om eleven deltagit i skolarbetet. En elev kan ha olovlig frånvaro även om hon eller han befinner sig i skolan. Att eleven vistas i skolans lokaler (som korridorer eller uppehållsrum) innebär alltså inte att eleven anses ha deltagit i skolarbetet.”

Någon möjlighet att med stöd av skollagen överklaga ett beslut om att notera frånvaro som olovlig finns inte. Men med stöd av förvaltningslagen finns dock möjligheter till rättelse av oriktiga noteringar.

I den nya skollagen skärps också reglerna om information till vårdnadshavarna. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från de obligatoriska skolformerna eller gymnasieskolan ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare informeras. Informationen ska lämnas samma dag som frånvaron upptäcks. Men om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Särskilda skäl kan till exempel vara att frånvaron gäller sista lektionen under skoldagen eller att eleven har varit frånvarande på arbetsplatsförlagd utbildning och att skolan därför inte nåtts av besked om frånvaron samma dag. Det är dock viktigt att tänka på att om frånvaron gör att det finns anledning till oro för eleven så kan kontakten behöva tas omedelbart. Den särskilda skyldigheten att informera om olovlig frånvaro gör med andra ord inte att den övriga skyldigheten att informera vårdnadshavare inskränks.

Skolans åtaganden innebär att det är nödvändigt att registrera elevers frånvaro. Men skolan måste då ta hänsyn till personuppgiftslagens regler. Uppgifter om hälsotillstånd är att betrakta som en känslig uppgift enligt personuppgiftslagen och får inte registreras utan uttryckligt samtycke från eleven eller vårdnadshavaren. Det gäller även en sådan uppgift som att eleven är ”sjuk”.

Uppgiften om en elevs närvaro och frånvaro utgör inte en del av den elevvårdande verksamheten och skyddas därför normalt inte av någon bestämmelse om sekretess. Det betyder att skolan normalt kan lämna ut uppgifter till exempelvis föräldrar som efterfrågar detta. Om frånvaroregistreringen finns i en allmän handling, till exempelvis en logg över närvaro och frånvaro, har skolan även en skyldighet att lämna ut handlingen till den som begär.

Den bakomliggande orsaken till frånvaro kan däremot omfattas av elevvårdssekretess. Sekretessen i förhållande till vårdnadshavaren gäller inte om vårdnadshavaren behöver ta del av uppgiften för att kunna utöva sin rätt och skyldighet att, enligt föräldrabalken, bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Detta förutsatt att barnet inte lider betydande men om uppgiften röjs. Om vårdnadshavaren begär ut uppgiften behöver därför en sekretessprövning göras. Många gånger kan en sådan prövning leda till att uppgiften ska lämnas ut, om inte annat med hänsyn till att det är nödvändigt för att skolan ska kunna fullgöra sin verksamhet. Motsvarande bestämmelse om tystnadsplikt för de fristående skolorna återfinns i skollagen. För närvarande pågår en översyn av sekretessen och tystnadsplikten för skolan.

Så snart en elevs frånvaro indikerar att eleven är i behov av särskilt stöd ska anledningen till frånvaron utredas. Eleven kan till exempel vara socialt utsatt i skolan. Omfattande frånvaro ska alltid utredas, oberoende av om den har giltiga orsaker eller inte. Frånvaron i sig kan ju leda till att eleven kanske inte kommer att nå kunskapsmålen utan extra stöd. Rektorn ska se till att skolan sätter in lämpliga åtgärder. Åtgärdsprogrammet utgör själva navet i skolans arbete med att ge särskilt stöd. Rektor ska dessutom få förutsättningar från huvudmannen för att kunna ge rätt stöd. Ett beslut om åtgärdsprogram tillhör de beslut som kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

 

Har du frågor om juridik?

Karin Ernfors är förbundsjurist på Lärarförbundet. Vill du ställa en fråga till henne, mejla till chefochledarskap@lararforbundet.se

ur Lärarförbundets Magasin