Ingår i temat
Friutrymme
Läs senare

Vem har lagen på sin sida?

FriutrymmeSkolledare styr över sin enhets inre organisation, säger skollagen. Men hur långt sträcker sig makten? Vi testade tre scenarier på skoljuristen Mikael Hellstadius.

av Per Hagström
26 jan 2018
26 jan 2018
Vem har lagen på sin sida?
Illustration: Felicia Fortes

1 Jag vill anställa en biträdande rektor/förskolechef. Kan min huvudman säga nej?
– Skollagen är tydlig med att rektor eller förskolechef beslutar om sin enhets inre organisation och det skulle man kunna tolka som att skolledare förfogar över den frågan, säger Mikael Hellstadius.

Samtidigt konstaterar han att propositionen till lagen inte nämner anställningar som exempel på beslut om en enhets ”inre organisation”. Där talar man i stället om beslut om särskilt stöd till elever, former för samverkan med föräldrar, kompetensutveckling av personalen och övergripande organisation av det pedagogiska arbetet.
– Lägger man ihop de här uttalandena med vad som står i lagen om huvudmannens övergripande ansvar för verksamheten så lutar det åt att anställning av en biträdande är en huvudmannafråga, bedömer Mikael Hellstadius.

Rektorer och förskolechefer kan visserligen besluta om anställningar men det sker då på delegation från huvudmannen och inte med stöd av skollagen. Det betyder att huvudmannen har sista ordet i anställningsfrågor, enligt Mikael Hellstadius.

Mikael Hellstadius är en av landets främsta experter på skoljuridik.

Samtidigt betonar han att rättsläget inte är solklart och att frågan, så vitt han vet, aldrig har avgjorts i ett enskilt fall genom en dom eller ett beslut.
– Det här är inte något som kan överklagas eller som någon anmäler till Skolinspektionen och därför finns det inte så mycket praxis.

Det är också snålt med vägledning i förarbetena.
– Genom nya skollagen blev det ett större fokus på rektorerna och deras ansvar. Men propositionen till lagen innehåller inte så mycket funderingar kring hur det ansvaret förhåller sig till huvudmannens ansvar.

Men om jag inte får anställa en biträdande rektor eller förskolechef, kan jag då delegera samma uppgifter till någon annan i personalen?
– Ja, om vi talar om uppgifter som ligger direkt på dig enligt skollagen och som får delegeras vidare enligt den. Då kan du lämna över beslutanderätten till vilken medarbetare som helst som har tillräcklig kompetens. Det behöver inte vara någon med titeln biträdande.

Kan jag även delegera rekrytering och personalansvar utan att huvudmannen kan lägga sig i det?
– Den typen av uppgifter är i grunden ett huvudmannaansvar och om huvudmannen delegerar sådant till rektor så kan nog inte rektor delegera vidare.

Mikael Hellstadius poängterar att det bara är själva beslutanderätten som inte kan delegeras.
– Som chef har man alltid rätt att leda och fördela arbetet, till exempel genom att överlåta till medarbetarna att sköta hela förarbetet i en rekryteringsprocess. Det är det formella beslutet om anställning som inte kan delegeras.

2 Kan jag säga nej om min huvudman säger att personalen vid samtliga enheter ska delta i en viss fortbildningssatsning?
– Ja, i grund och botten är det rektorns eller förskolechefens sak att fatta beslut i den frågan. Det framgår av propositionen att kompetensutveckling av personalen är just ett sådant beslut om enhetens inre organisation som ligger på skolledaren enligt skollagen, säger Mikael Hellstadius.

Men du låter inte helt säker?
– Nej, för det finns samtidigt en annan bestämmelse som säger att huvudmannen ska se till att personalen vid förskolor och skolor ges möjligheter till kompetensutveckling.

Men formuleringen ”ges möjligheter till” tyder på att det är något frivilligt – ett erbjudande snarare än något som huvudmannen kan tvinga de anställda till, uppfattar han.
– Sammantaget tycker jag att lag och förarbeten ger tydliga signaler om att det är rektorns eller förskolechefens ansvar att besluta om de närmare formerna för personalens kompetensutveckling.

3 Kan min huvudman tillsätta en administrativ chef på min enhet med ansvar för budgeten och delar av personalen?
– En viktig utgångspunkt i skollagen är att det bara ska finnas en rektor eller förskolechef per skolenhet och att det inte är fråga om ett delat ledarskap. Då är det tveksamt om huvudmannen kan tillsätta en administrativ chef som i princip är sidoställd med rektorn.

I 2 kap. 10 § skollagen finns också en formulering om att rektorn eller förskolechefen ansvarar för att ”… fördela resurserna inom enheten”. Ett upplägg där en administrativ chef håller i skolans budget och bestämmer vad som ska köpas in kan stå i strid med den bestämmelsen, enligt Mikael Hellstadius.
– Handlar det om resurser som är kopplade till utbildningen och undervisningen så ligger det på rektor eller förskolechef att fördela dessa utifrån barnens behov.

Även ansvaret för personalen kan vara problematiskt att fördela mellan rektor, förskolechef och en eventuell administrativ chef, enligt Mikael Hellstadius.
– Det kan inte ligga på en administrativ chef att leda den personal som arbetar med att få eleverna att nå målen i undervisningen, alltså den pedagogiska personalen.

Till den kategorin hör utan tvekan lärare, studie- och yrkesvägledare och elevassistenter, enligt Mikael Hellstadius.
– Möjligen kan man lägga ansvaret för vaktmästare och måltidspersonal på en administrativ chef.

Elevhälsans personal är lite av ett specialfall, enligt Mikael Hellstadius.

Det är inte ovanligt att elevhälsan ligger under en annan chef än rektorn trots att personalen där till stor del arbetar med att hjälpa eleverna att nå målen i undervisningen.
– En komplikation är att hälso- och sjukvårdspersonal även styrs av annan lagstiftning och att det ska finnas en verksamhetschef och någon med medicinskt ledningsansvar. Många huvudmän har därför en centralt organiserad elevhälsa.

Mikael Hellstadius är jurist och har en bakgrund som opolitisk tjänsteman på utbildningsdepartementet, undervisningsråd på Skolverket och som expert i flera statliga utredningar på skolans område.

Alla artiklar i temat Friutrymme (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com