Läs senare

Förslag om statligt reglerad skolchef splittrar

AktuelltSkolkommissionen vill göra skolchefen till statens förlängda arm i kommunerna. Lärarfacken ger grönt ljus men flera tunga instanser är kritiska.

av Per Hagström
03 okt 2017
03 okt 2017
Maarit Enbuske är skolchef i Luleå kommun. Anders Alm

Varje huvudman ska utse en tjänsteman med titeln skolchef och den personen ska ansvara för att skolan följer de statliga styrdokumenten. Det föreslår Skolkommissionen i sitt slutbetänkande. En bra idé, tycker Peter Pripp, biträdande rektor på Malmö latinskola.
– Vissa skolchefer verkar tycka att det statliga uppdraget är något som rektor får sköta. Det här skulle göra skolchefen medansvarig.

Är inte skolchefen lika begränsad som rektorerna av den budget som politikerna bestämmer?
– Jo, men det är skolchefen som diskuterar budgeten med nämnden och som kan säga ifrån om det blir omöjligt att leva upp till styrdokumenten. Skolchefen kan trycka tillbaka ansvaret till politikerna, anser Peter Pripp.

Ny paragraf i skollagen föreslås

”Den som huvudmannen utsett som ansvarig för hela eller delar av skolväsendet ska benämnas skolchef. Skolchefen ska aktivt verka för att bestämmelserna i denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelserna för utbildningen som kan finnas i andra författningar följs.”

Skolkommissionens slutbetänkande har varit ute på remiss och förslaget om att reglera skolchefens ansvar i skollagen har väckt blandade reaktioner. Lärarnas riksförbund tillstyrker och Lärarförbundet har inga invändningar. Sveriges skolledarförbund applåderar tanken att ge skolchefen det övergripande ansvaret för läroplanens genomförande och menar att det skulle stödja rektorerna i deras uppdrag.

Men förslaget får också tung kritik. Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting tycker att ansvarsfördelningen blir luddigare om förslaget genomförs. Det finns redan tre ansvarsnivåer i skolväsendet: lärare, rektor/förskolechef och huvudman. Att införa en fjärde nivå skulle knappast stimulera ökat ansvarstagande, tycker de.

Maarit Enbuske är skolchef i Luleå kommun och hon tror att skolchefer kan hamna i kläm om förslaget genomförs.
– En skolchef verkar mycket utifrån ett kommunalt uppdrag och om man samtidigt ska vara statens förlängda arm så kan ett redan utsatt jobb bli än värre.

Många rektorer upplever redan en sådan situation. Skulle inte trycket på dem lätta om de fick dela det statliga uppdraget med skolchefen?
– Det kommer ändå att finnas områden där rektor är direkt ansvarig enligt skollagen. Och det ansvaret kan inte returneras uppåt på samma sätt som i till exempel arbetsmiljölagstiftningen.

Den föreslagna regleringen är utformad utifrån hur kommuner styr sin verksamhet men skulle även omfatta friskolor. I en friskola kan det betyda att en och samma person samtidigt blir huvudman, skolchef och rektor tillika förskolechef, påpekar Skolverket i sitt remissvar. Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt förslaget och menar att det bara ”… spär på oklarheten om de olika ansvarsnivåerna”.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com